licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

KontaktWykaz prac w kategorii: Prawo

Tytuł pracy Rodzaj Stron
Środki dyplomatyczne użyte w Zatoce Perskiej w 1990 i 2003 r. w stosunku do Iraku Zaliczeniowa 6
Środki ochrony praw człowieka Zaliczeniowa 38
Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw Magisterska 75
Adopcja w świetle prawa polskiego Magisterska 71
Agencje ochrony osób i mienia w świetle prawa Magisterska 117
Bazy danych a własność intelektualna Zaliczeniowa 12
Chuligański charakter czynu Licencjacka 71
Chuligaństwo stadionowe Magisterska 97
Czerpanie korzyści majątkowych z cudzego nierządu Magisterska 88
Darowizna jako umowa przenosząca własność Licencjacka 66
Dobro dziecka przy rozwodzie Licencjacka 56
Dodatki mieszkaniowe w świetle prawa Magisterska 76
Dokumentacja medyczna Artykuł naukowy 64
Dostęp do informacji o środowisku Magisterska 100
Dowód z przesłuchania stron w procesie cywilnym Magisterska 93
Dowody osobiste Zaliczeniowa 7
Dowody w procesie cywilnym Magisterska 87
Dozwolony użytek w prawie autorskim Magisterska 104
Dzieciobójstwo Magisterska 101
Dziedziczenie testamentowe Magisterska 96
Dziedziczenie ustawowe Magisterska 80
Dzierżawa pomiędzy osobami fizycznymi Dyplomowa 26
Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu cywilnym Magisterska 89
Ekonomiczne prawa człowieka Licencjacka 55
Etapy procesu budowlanego Licencjacka 41
Europejski Trybunał Sprawiedliwości jako organ regulujący spory w ramach Unii Europejskiej Zaliczeniowa 9
Fałszowanie testamentów Licencjacka 51
Fałszowanie znaków pieniężnych Zaliczeniowa 22
Giełdy towarowe Magisterska 83
Gospodarcze procedury celne Licencjacka 61
Historia prawa antymonopolowego w Polsce Magisterska 71
Imprezy masowe Magisterska 127
Iprezy masowe - ochrona i zabezpieczanie Licencjacka 53
Kara grzywny w prawie karnym skarbowym Magisterska 85
Karne aspekty naruszenia prywatności Licencjacka 36
Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich Magisterska 91
Kobieta jako podmiot uprawniony z tytułu międzynarodowo chronionych praw człowieka Zaliczeniowa 17
Kodeks Karzący Królestwa Polskiego Licencjacka 68
Kodeks Stanisława Augusta Magisterska 85
Kolegia do spraw wykroczeń Magisterska 109
Komis - podstawy prawne Dyplomowa 25
Koncepcje państwa prawa Magisterska 100
Koncepcje prawa natury Magisterska 58
Konfrontacja w polskim systemie prawnym Licencjacka 19
Konstytucyjna ochrona wolności sumienia i wyznania Licencjacka 35
Kontrola celna Magisterska 91
Książka prawnicza we Lwowie Magisterska 112
Międzynarodowa ochrona praw człowieka Magisterska 63
Międzynarodowe prawo humanitarne na morzu Magisterska 96
Międzynarodowe Sądownictwo Arbitrażowe Zaliczeniowa 20
Nadzór kuratorski nad rodzinami patologicznymi Licencjacka 61
Nadzór w spółce akcyjnej Artykuł naukowy 115
Naruszenie miru domowego Licencjacka 43
Niedozwolone porozumienia kooperacyjne Licencjacka 52
Niezawisłość sędziowska Magisterska 97
Niezdolność do pracy z powodu choroby Magisterska 96
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opakowan i odpadów opakowaniowych Magisterska 84
Obowiązywanie prawa w czasie Magisterska 89
Obrońca w procesie karnym Magisterska 98
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza Magisterska 110
Ochrona baz danych jako prawo sui generis Zaliczeniowa 20
Ochrona dóbr osobistych pracownika Magisterska 92
Ochrona danych osobowych w hotelach Licencjacka 40
Ochrona informacji niejawnych Zaliczeniowa 3
Ochrona kumulowana baz danych i jej wyłączenie Zaliczeniowa 16
Ochrona posiadania Magisterska 96
Ochrona pracy kobiet w ciąży Licencjacka 51
Ochrona praw człowieka w postępowaniu sądowym Magisterska 111
Ochrona praw kobiet w zakresie zatrudnienia Licencjacka 57
Ochrona prawa własności - standardy międzynarodowe i polskie Magisterska 120
Ochrona prawna osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zaliczeniowa 11
Ochrona służebności w prawie rzymskim Artykuł naukowy 15
Ochrona zwierząt przez prawo karne Magisterska 78
Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe Licencjacka 56
Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów Magisterska 93
Odpowiedzialność moralna a odpowiedzialność podatkowa Zaliczeniowa 22
Odpowiedzialność odszkodowawcza w umowie przewozu Magisterska 135
Odpowiedzialność prawna osób trzecich w Ordynacji podatkowej Zaliczeniowa 18
Odpowiedzialność Rady Ministrów Magisterska 53
Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska Zaliczeniowa 17
Odpowiedzialność władzy publicznej Magisterska 107
Odpowiedzialność za katastrofy budowlane Licencjacka 53
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Licencjacka 62
Odpowiedzialność za szkody medyczne Magisterska 118
Okoliczności wyłączające winę i bezprawność czynu Magisterska 90
Oskarżyciel prywatny Magisterska 73
Oskarżyciel publiczny Licencjacka 33
Osoba fizyczna jako strona w postępowaniu cywilnym Licencjacka 52
Oszustwo podatkowe Licencjacka 51
Paserstwo Magisterska 93
Piractwo morskie Licencjacka 68
Podatek od darowizny Magisterska 72
Podejrzany i oskarżony w procesie karnym Licencjacka 60
Podstęp w procesie karnym Magisterska 96
Podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary Zaliczeniowa 20
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej Magisterska 104
Pojęcie i charakter prawny spółki jawnej Zaliczeniowa 23
Pojęcie „państwa” w prawie międzynarodowym publicznym Zaliczeniowa 15
Policja w procesie karnym Magisterska 102
Policja w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej Licencjacka 32
Polski system ubezpieczeń emerytalnych Magisterska 66
Powództwo cywilne w procesie karnym Magisterska 103
Prawa i obowiązki korporacyjne wspólnika w spółce zoo Magisterska 79
Prawa i obowiązki małżonków niezależne od ustrojów majątkowych Magisterska 81
Prawa kobiet a standardy praw człowieka Zaliczeniowa 12
Prawna ochrona dzieł sztuki Magisterska 98
Prawna ochrona wynalazków Magisterska 95
Prawne aspekty ochrony wód na szczeblu gminnym Magisterska 91
Prawne aspekty reklamy Licencjacka 66
Prawo do życia Magisterska 69
Prawo do prywatności pracownika Magisterska 92
Prawo i gałęzie prawa Zaliczeniowa 4
Prawo obywatela do świadczeń zdrowotnych Zaliczeniowa 19
Prawo turystyczne w internecie Magisterska 67
Protokoły w postępowaniu karnym Magisterska 93
Przechowywanie i dystrybucja leków Magisterska 84
Przedstawicielstwo zagraniczne w Polsce Magisterska 93
Przemoc domowa wobec kobiet Zaliczeniowa 12
Przerwa i odroczenie w wykonywaniu kar sądowych Licencjacka 64
Przesłanki procesu karnego Magisterska 78
Przestępczość w zakładach penitencjarnych Magisterska 134
Przestępstwa komputerowe Magisterska 73
Przestępstwa przeciwko życiu popełniane przez nieletnich Magisterska 76
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu godzące w środowisko Magisterska 83
Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową Artykuł naukowy 33
Przestępstwa urzędnicze Magisterska 84
Przestępstwa związane z komercjalizacją seksualności Magisterska 109
Przestępstwo niealimentacji Magisterska 78
Przestępstwo oszustwa kredytowego Licencjacka 38
Przestępstwo przeciwko mieniu Magisterska 70
Przestępstwo zgwałcenia Magisterska 64
Przeszkody małżeńskie Magisterska 103
Przetarg w prawie zamówień publicznych Licencjacka 66
Równość kobiet i mężczyzn w polskim i międzynarodowym prawie pracy Magisterska 135
Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji Magisterska 76
Reprezentacja spółki przez 2 członków zarządu przy nabywaniu nieruchomości Zaliczeniowa 11
RFN jako państwo federalne Magisterska 101
Rzecznik Praw Obywatelskich Magisterska 88
Sądowe sposoby rozwiązywania sporów międzynarodowych Magisterska 86
Służba dyplomatyczna i konsularna Magisterska 106
Służebność gruntowa Licencjacka 48
Samorząd w II RP Zaliczeniowa 7
Spółka komandytowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej Magisterska 91
Swobodny przepływ pracowników Magisterska 117
Terminowe umowy o pracę Magisterska 83
Traktat Północnoatlantycki - NATO Licencjacka 67
Udział organizacji w życiu dyplomatycznym i różnice w tej materii pomiędzy państwem a organizacją Zaliczeniowa 6
Umowa najmu Licencjacka 58
Umowa rachunku bankowego Licencjacka 54
Umowy konsensualne w prawie rzymskim Dyplomowa 34
Upadłość podmiotów gospodarczych a ochrona wierzycieli Magisterska 100
Usługi detektywistyczne w świetle prawa Magisterska 106
Weksel jako papier wartościowy Licencjacka 49
Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Magisterska 71
Wszczęcie postępowania upadłościowego Magisterska 108
Wydziedziczenie w prawie polskim Magisterska 91
Wyjaśnienia oskarżonego jako środek dowodowy w procesie karnym Magisterska 95
Wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w sprawie muru Palestyńsko- Izraelskiego Licencjacka 52
Zabezpieczenia nowacyjne Magisterska 111
Zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję Zaliczeniowa 5
Zasada informacji i konsultacji pracowników Magisterska 83
Zasada równości podatkowej w podatkach dochodowych Licencjacka 50
Zasada swobodnej oceny dowodów w procesie karnym Licencjacka 55
Zasady prawne ochrony środowiska naturalnego Zaliczeniowa 16
Zatrzymanie w procesie karnym Magisterska 73
Zawarcie i ustanie małżeństwa Magisterska 68
Zdolność upadłościowa Magisterska 67
Zmiana statutu spółki akcyjnej Magisterska 67
Znak towarowy - wybrane zagadnienia Zaliczeniowa 6
Znoszenie barier parataryfowych Zaliczeniowa 20
Znoszenie barier pozataryfowych Zaliczeniowa 23
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości Artykuł naukowy 11