Ekran Twojego urządzenia może być zbyt mały by wyświetlić treść poprawnie. Spróbuj obrócić urządzenie.

Tematy prac licencjackich i magisterskich - Prawo

Identyfikator Tytuł Rodzaj Stron
4 Międzynarodowa ochrona praw człowieka Magisterska 63
11 Zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję Zaliczeniowa 5
22 Rzecznik Praw Obywatelskich Magisterska 88
24 Giełdy towarowe Magisterska 83
25 Zasada równości podatkowej w podatkach dochodowych Licencjacka 50
26 Przestępstwo zgwałcenia Magisterska 64
28 Ochrona posiadania Magisterska 96
30 Podatek od darowizny Magisterska 72
31 Polski system ubezpieczeń emerytalnych Magisterska 66
32 Prawne aspekty reklamy Licencjacka 66
34 Dostęp do informacji o środowisku Magisterska 100
39 Usługi detektywistyczne w świetle prawa Magisterska 106
40 RFN jako państwo federalne Magisterska 101
46 Weksel jako papier wartościowy Licencjacka 49
51 Darowizna jako umowa przenosząca własność Licencjacka 66
53 Ochrona prawa własności - standardy międzynarodowe i polskie Magisterska 120
55 Przestępstwa komputerowe Magisterska 73
56 Środki ochrony praw człowieka Zaliczeniowa 38
57 Samorząd w II RP Zaliczeniowa 7
59 Równość kobiet i mężczyzn w polskim i międzynarodowym prawie pracy Magisterska 135
60 Przestępstwo oszustwa kredytowego Licencjacka 38
61 Prawo i gałęzie prawa Zaliczeniowa 4
62 Odpowiedzialność prawna osób trzecich w Ordynacji podatkowej Zaliczeniowa 18
65 Dowody osobiste Zaliczeniowa 7
68 Odpowiedzialność moralna a odpowiedzialność podatkowa Zaliczeniowa 22
70 Przestępstwa związane z komercjalizacją seksualności Magisterska 109
71 Służba dyplomatyczna i konsularna Magisterska 106
82 Europejski Trybunał Sprawiedliwości jako organ regulujący spory w ramach Unii Europejskiej Zaliczeniowa 9
114 Imprezy masowe - ochrona i zabezpieczanie Licencjacka 53
115 Ochrona informacji niejawnych Zaliczeniowa 3
148 Spółka komandytowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej Magisterska 91
177 Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich Magisterska 91
201 Wyjaśnienia oskarżonego jako środek dowodowy w procesie karnym Magisterska 95
220 Bazy danych a własność intelektualna Zaliczeniowa 12
223 Kobieta jako podmiot uprawniony z tytułu międzynarodowo chronionych praw człowieka Zaliczeniowa 17
225 Podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary Zaliczeniowa 20
227 Ochrona baz danych jako prawo sui generis Zaliczeniowa 20
228 Ochrona kumulowana baz danych i jej wyłączenie Zaliczeniowa 16
230 Ochrona prawna osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zaliczeniowa 11
231 Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska Zaliczeniowa 17
232 Pojęcie i charakter prawny spółki jawnej Zaliczeniowa 23
234 Prawa kobiet a standardy praw człowieka Zaliczeniowa 12
235 Prawo obywatela do świadczeń zdrowotnych Zaliczeniowa 19
237 Przemoc domowa wobec kobiet Zaliczeniowa 12
238 Reprezentacja spółki przez 2 członków zarządu przy nabywaniu nieruchomości Zaliczeniowa 11
240 Środki dyplomatyczne użyte w Zatoce Perskiej w 1990 i 2003 r. w stosunku do Iraku Zaliczeniowa 6
241 Udział organizacji w życiu dyplomatycznym i różnice w tej materii pomiędzy państwem a organizacją Zaliczeniowa 6
243 Zasady prawne ochrony środowiska naturalnego Zaliczeniowa 16
244 Znoszenie barier parataryfowych Zaliczeniowa 20
245 Znoszenie barier pozataryfowych Zaliczeniowa 23
247 Dziedziczenie testamentowe Magisterska 96
250 Imprezy masowe Magisterska 127
251 Karne aspekty naruszenia prywatności Licencjacka 36
253 Niezawisłość sędziowska Magisterska 97
254 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opakowan i odpadów opakowaniowych Magisterska 84
256 Odpowiedzialność Rady Ministrów Magisterska 53
259 Prawa i obowiązki korporacyjne wspólnika w spółce zoo Magisterska 79
260 Prawna ochrona dzieł sztuki Magisterska 98
261 Prawo turystyczne w internecie Magisterska 67
263 Swobodny przepływ pracowników Magisterska 117
264 Umowa najmu Licencjacka 58
266 Upadłość podmiotów gospodarczych a ochrona wierzycieli Magisterska 100
267 Zasada swobodnej oceny dowodów w procesie karnym Licencjacka 55
274 Zmiana statutu spółki akcyjnej Magisterska 67
275 Znak towarowy - wybrane zagadnienia Zaliczeniowa 6
278 Komis - podstawy prawne Dyplomowa 25
279 Dzieciobójstwo Magisterska 101
282 Prawo do życia Magisterska 69
312 Dowody w procesie cywilnym Magisterska 87
314 Dzierżawa pomiędzy osobami fizycznymi Dyplomowa 26
316 Ekonomiczne prawa człowieka Licencjacka 55
317 Fałszowanie testamentów Licencjacka 51
321 Międzynarodowe prawo humanitarne na morzu Magisterska 96
322 Międzynarodowe Sądownictwo Arbitrażowe Zaliczeniowa 20
325 Niedozwolone porozumienia kooperacyjne Licencjacka 52
327 Obowiązywanie prawa w czasie Magisterska 89
329 Ochrona pracy kobiet w ciąży Licencjacka 51
331 Odpowiedzialność za katastrofy budowlane Licencjacka 53
332 Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Licencjacka 62
334 Osoba fizyczna jako strona w postępowaniu cywilnym Licencjacka 52
335 Policja w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej Licencjacka 32
336 Prawa i obowiązki małżonków niezależne od ustrojów majątkowych Magisterska 81
337 Prawna ochrona wynalazków Magisterska 95
338 Protokoły w postępowaniu karnym Magisterska 93
339 Przerwa i odroczenie w wykonywaniu kar sądowych Licencjacka 64
341 Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji Magisterska 76
343 Sądowe sposoby rozwiązywania sporów międzynarodowych Magisterska 86
344 Służebność gruntowa Licencjacka 48
345 Terminowe umowy o pracę Magisterska 83
346 Umowa rachunku bankowego Licencjacka 54
347 Umowy konsensualne w prawie rzymskim Dyplomowa 34
348 Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Magisterska 71
349 Zabezpieczenia nowacyjne Magisterska 111
350 Zasada informacji i konsultacji pracowników Magisterska 83
353 Zatrzymanie w procesie karnym Magisterska 73
364 Adopcja w świetle prawa polskiego Magisterska 71
366 Etapy procesu budowlanego Licencjacka 41
367 Fałszowanie znaków pieniężnych Zaliczeniowa 22
368 Gospodarcze procedury celne Licencjacka 61
371 Historia prawa antymonopolowego w Polsce Magisterska 71
373 Kara grzywny w prawie karnym skarbowym Magisterska 85
375 Koncepcje prawa natury Magisterska 58
376 Kontrola celna Magisterska 91
377 Naruszenie miru domowego Licencjacka 43
379 Ochrona praw człowieka w postępowaniu sądowym Magisterska 111
403 Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw Magisterska 75
404 Traktat Północnoatlantycki - NATO Licencjacka 67
445 Konstytucyjna ochrona wolności sumienia i wyznania Licencjacka 35
447 Okoliczności wyłączające winę i bezprawność czynu Magisterska 90
449 Oskarżyciel publiczny Licencjacka 33
450 Oszustwo podatkowe Licencjacka 51
451 Podejrzany i oskarżony w procesie karnym Licencjacka 60
452 Pojęcie „państwa” w prawie międzynarodowym publicznym Zaliczeniowa 15
453 Policja w procesie karnym Magisterska 102
457 Prawne aspekty ochrony wód na szczeblu gminnym Magisterska 91
459 Przechowywanie i dystrybucja leków Magisterska 84
460 Przestępstwo przeciwko mieniu Magisterska 70
461 Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową Artykuł naukowy 33
462 Przestępstwa przeciwko życiu popełniane przez nieletnich Magisterska 76
467 Wszczęcie postępowania upadłościowego Magisterska 108
469 Zawarcie i ustanie małżeństwa Magisterska 68
470 Zdolność upadłościowa Magisterska 67
471 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości Artykuł naukowy 11
507 Wydziedziczenie w prawie polskim Magisterska 91
509 Agencje ochrony osób i mienia w świetle prawa Magisterska 117
511 Dobro dziecka przy rozwodzie Licencjacka 56
513 Dziedziczenie ustawowe Magisterska 80
516 Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu cywilnym Magisterska 89
518 Chuligański charakter czynu Licencjacka 71
519 Chuligaństwo stadionowe Magisterska 97
521 Dodatki mieszkaniowe w świetle prawa Magisterska 76
522 Dowód z przesłuchania stron w procesie cywilnym Magisterska 93
523 Dozwolony użytek w prawie autorskim Magisterska 104
525 Przedstawicielstwo zagraniczne w Polsce Magisterska 93
527 Ochrona służebności w prawie rzymskim Artykuł naukowy 15
543 Czerpanie korzyści majątkowych z cudzego nierządu Magisterska 88
544 Dokumentacja medyczna Artykuł naukowy 64
554 Kodeks Karzący Królestwa Polskiego Licencjacka 68
555 Kodeks Stanisława Augusta Magisterska 85
556 Kolegia do spraw wykroczeń Magisterska 109
557 Koncepcje państwa prawa Magisterska 100
558 Konfrontacja w polskim systemie prawnym Licencjacka 19
562 Książka prawnicza we Lwowie Magisterska 112
567 Nadzór kuratorski nad rodzinami patologicznymi Licencjacka 61
568 Nadzór w spółce akcyjnej Artykuł naukowy 115
570 Niezdolność do pracy z powodu choroby Magisterska 96
571 Obrońca w procesie karnym Magisterska 98
572 Obywatelska inicjatywa ustawodawcza Magisterska 110
573 Ochrona danych osobowych w hotelach Licencjacka 40
574 Ochrona dóbr osobistych pracownika Magisterska 92
575 Ochrona zwierząt przez prawo karne Magisterska 78
576 Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe Licencjacka 56
577 Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów Magisterska 93
578 Odpowiedzialność odszkodowawcza w umowie przewozu Magisterska 135
579 Odpowiedzialność władzy publicznej Magisterska 107
580 Odpowiedzialność za szkody medyczne Magisterska 118
582 Oskarżyciel prywatny Magisterska 73
583 Paserstwo Magisterska 93
584 Piractwo morskie Licencjacka 68
585 Podstęp w procesie karnym Magisterska 96
586 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej Magisterska 104
587 Powództwo cywilne w procesie karnym Magisterska 103
588 Prawo do prywatności pracownika Magisterska 92
589 Przesłanki procesu karnego Magisterska 78
590 Przestępczość w zakładach penitencjarnych Magisterska 134
591 Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu godzące w środowisko Magisterska 83
592 Przestępstwa urzędnicze Magisterska 84
593 Przestępstwo niealimentacji Magisterska 78
594 Przeszkody małżeńskie Magisterska 103
595 Przetarg w prawie zamówień publicznych Licencjacka 66
601 Ochrona praw kobiet w zakresie zatrudnienia Licencjacka 57
628 Wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w sprawie muru Palestyńsko- Izraelskiego Licencjacka 52
643 Adwokatura w Polsce w XVIII wieku Magisterska 73
648 Hipnoza i jej wykorzystanie w procesie karnym Licencjacka 61
649 Migracje ludności - aspekt prawny Licencjacka 46
651 Wniesienie aportu rzeczowego do spółki Magisterska 95
656 Odpowiedzialność z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji Magisterska 111
658 Wznowienie postępowania cywilnego Magisterska 86
659 Prawa konsumenta w Unii Europejskiej Magisterska 78
660 Ochrona dóbr osobistych w internecie Magisterska 105
667 Adopcja i jej skutki a stan cywilny osoby przysposobionej Magisterska 68
669 Klauzule abuzywne w polskim systemie prawnym Magisterska 90
670 Odbywanie kary pozbawienia wolności przez kobiety Magisterska 107
671 Osobiste oraz majątkowe prawa i obowiązki małżonków Magisterska 62
672 Podatek akcyzowy Magisterska 96
673 Sekty religijne Magisterska 88
675 Skazani szczególnie niebezpieczni Magisterska 51