licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

KontaktWykaz prac w kategorii: Administracja

Tytuł pracy Rodzaj Stron
Administracja świadczeń zdrowotnych i zasady ich finansowania Zaliczeniowa 17
Administracja celna Magisterska 71
Administracja publiczna w II Rzeczypospolitej Magisterska 49
Administracja w prawie energetycznym Magisterska 139
Administracyjne rejestry działalności gospodarczej Licencjacka 58
Administracyjno-prawne formy nadzoru budowlanego Licencjacka 56
Administrowanie zakładem opieki zdrowotnej Licencjacka 61
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Magisterska 74
Analiza funkcji konsularnych z uwzględnieniem rozwiązań polskich Zaliczeniowa 6
Analiza rozrachunku pracowników z ZUS-em na podstawie umowy o pracę i innych umów prawnych Magisterska 70
Bójka i pobicie w prawie karnym Magisterska 119
Budżet gminy na przykładzie Gminy X Magisterska 101
Czas wolny młodzieży gimnazjalnej Magisterska 78
Długoterminowe kary pozbawienia wolności Magisterska 119
Decyzja administracyjna Licencjacka 55
Dwuinstancyjność w postępowaniu administracyjnym Magisterska 71
Egzekucja administracyjna z rachunku bankowego Licencjacka 56
Elektroniczna publikacja aktów prawnych Magisterska 99
Etyka zawodowa pracowników administracji publicznej Magisterska 73
Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony Magisterska 134
Europejski nakaz aresztowania Magisterska 103
Europejski Trybunał Praw Człowieka Magisterska 113
Finanse samorządu lokalnego Zaliczeniowa 15
Funkcje Rzecznika Praw Obywatelskich Licencjacka 58
Gospodarka finansowa gminy Magisterska 78
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi gminy Magisterska 83
Grupy kapitałowe Magisterska 89
Historia i organizacja Senatu RP Dyplomowa 20
Interpol Magisterska 72
Interwencjonizm państwowy w gospodarce Polskiej w latach 1936 - 1939 - główne formy i efekty Magisterska 98
Istota i znaczenie misji dyplomatycznych w prawie międzynarodowym Zaliczeniowa 6
Izby morskie Licencjacka 51
KBWE - OBWE Magisterska 104
Kierunki ewolucji rolniczych ubezpieczeń społecznych w Polsce Magisterska 122
Koncepcje filozoficzne demokracji Magisterska 92
Kontrola administracji publicznej w PRL Licencjacka 67
Korupcja w administracji publicznej Licencjacka 52
Metody przeciwdziałania bezrobociu kobiet Magisterska 95
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Licencjacka 53
Naczelne i centralne organy administracji państwowej Zaliczeniowa 14
Nadużywanie pozycji dominującej Artykuł naukowy 124
Nadzór farmaceutyczny Magisterska 86
Nadzór nad samorządem lokalnym Zaliczeniowa 18
Najwyższa Izba Kontroli Licencjacka 49
Nieważność decyzji administracyjnej Licencjacka 58
Niezawisłe sądy na tle standardów Unii Europejskiej UE Magisterska 81
Obowiązki obywatela w zakresie świadczeń zdrowotnych Licencjacka 29
Obywatelstwo Unii Europejskiej Licencjacka 56
Ochrona środowiska morskiego w świetle prawa Magisterska 87
Ordynacje wyborcze w III RP Magisterska 72
Organizacja i funkcjonowanie gminy jako jednostki samorządu terytorialnego Magisterska 82
Organy spółdzielni Magisterska 76
Państwo i prawo w doktrynie islamu Licencjacka 62
Parlament Republiki Czeskiej Zaliczeniowa 7
Podział terytorialny państwa do celów administracyjnych Magisterska 147
Pojęcie organu administracji Zaliczeniowa 4
Polska polityka bezpieczeństwa po okresie transformacji Licencjacka 52
Postępowanie mediacyjne przed sądem administracyjnym Zaliczeniowa 25
Pozycja ustrojowa Senatu w Polsce Magisterska 115
Pozyskiwanie i zarządzanie środkami unijnymi przeznaczonymi na rozwój przedsiębiorstwa Licencjacka 49
Pracownicy samorządowi Zaliczeniowa 26
Prerogatywy prezydenta RP Zaliczeniowa 2
Prezydent w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej Magisterska 75
Proces przekształceń własnonściowych przedsiębiorstw państwowych Magisterska 74
Programy prewencyjne Policji Magisterska 81
Przymus bezpośredni w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Magisterska 68
Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) Magisterska 78
Rola multimediów w diagnostyce i terapii pedagogicznej Magisterska 76
Sądy wojskowe w PRL Licencjacka 67
Samorząd gminy w świetle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego Magisterska 71
Samorząd terytorialny w II i III Rzeczypospolitej Polskiej Magisterska 91
Samowola budowlana Magisterska 76
Socjoterapia jako metoda korekcji zachowania na przykładzie świetlicy socjoterapeutycznej Licencjacka 79
Status prawny ministra w okresie PRL Licencjacka 49
Stosunki między Państwem a kościołem katolickim w Polsce w latach 1989-1997 Licencjacka 50
System wyborów prezydenckich na przykładzie wyborów z roku 2005 Magisterska 71
Umowa przedwstępna Magisterska 108
Współpraca przygraniczna oraz regionalna między Polską a Niemcami po 1989r. Dyplomowa 34
Wykorzystanie środków PHARE Magisterska 68
Wyspecjalizowane instytucje ochrony prawa w UE Licencjacka 53
Zagrożenia pożarowe w zakładach pracy Dyplomowa 30
Zakład poprawczy jako miejsce resocjalizacji Magisterska 73
Zakaz opuszczania kraju jako środek zapobiegawczy Zaliczeniowa 11
Zakres działania samorządu terytorialnego Zaliczeniowa 19
Zarządzanie ryzykiem płynności banku komercyjnego (ma przykładzie) Magisterska 82
zasada informowania stron w postępowaniu administracyjnym Dyplomowa 30
Zasada legalizmu w prawie karnym Magisterska 95
Zawieszenie postępowania administracyjnego Licencjacka 45
Zmiany w systemie opieki zdrowotnej w Polsce Magisterska 137