Ekran Twojego urządzenia może być zbyt mały by wyświetlić treść poprawnie. Spróbuj obrócić urządzenie.

Tematy prac licencjackich i magisterskich - Administracja

Identyfikator Tytuł Rodzaj Stron
13 Historia i organizacja Senatu RP Dyplomowa 20
19 Samorząd terytorialny w II i III Rzeczypospolitej Polskiej Magisterska 91
27 Administrowanie zakładem opieki zdrowotnej Licencjacka 61
69 Pracownicy samorządowi Zaliczeniowa 26
102 Zagrożenia pożarowe w zakładach pracy Dyplomowa 30
147 System wyborów prezydenckich w Polsce Magisterska 71
178 Prezydent w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej Magisterska 75
196 Finanse samorządu lokalnego Zaliczeniowa 15
197 Nadzór nad samorządem lokalnym Zaliczeniowa 18
199 Zakres działania samorządu terytorialnego Zaliczeniowa 19
200 Postępowanie mediacyjne przed sądem administracyjnym Zaliczeniowa 25
204 Administracja publiczna w II Rzeczypospolitej Magisterska 49
219 Administracja świadczeń zdrowotnych i zasady ich finansowania Zaliczeniowa 17
221 Analiza funkcji konsularnych z uwzględnieniem rozwiązań polskich Zaliczeniowa 6
222 Istota i znaczenie misji dyplomatycznych w prawie międzynarodowym Zaliczeniowa 6
224 Naczelne i centralne organy administracji państwowej Zaliczeniowa 14
226 Obowiązki obywatela w zakresie świadczeń zdrowotnych Licencjacka 29
233 Pojęcie organu administracji Zaliczeniowa 4
236 Prerogatywy prezydenta RP Zaliczeniowa 2
242 Zakaz opuszczania kraju jako środek zapobiegawczy Zaliczeniowa 11
246 Decyzja administracyjna Licencjacka 55
262 Sądy wojskowe w PRL Licencjacka 67
265 Umowa przedwstępna Magisterska 108
276 Wykorzystanie środków PHARE Magisterska 68
289 Zmiany w systemie opieki zdrowotnej w Polsce Magisterska 137
311 Zawieszenie postępowania administracyjnego Licencjacka 45
313 Dwuinstancyjność w postępowaniu administracyjnym Magisterska 71
315 Egzekucja administracyjna z rachunku bankowego Licencjacka 56
319 Grupy kapitałowe Magisterska 89
324 Nadzór farmaceutyczny Magisterska 86
326 Niezawisłe sądy na tle standardów Unii Europejskiej UE Magisterska 81
328 Obywatelstwo Unii Europejskiej Licencjacka 56
330 Ochrona środowiska morskiego w świetle prawa Magisterska 87
333 Organy spółdzielni Magisterska 76
340 Przymus bezpośredni w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Magisterska 68
342 Samowola budowlana Magisterska 76
351 Zasada informowania stron w postępowaniu administracyjnym Dyplomowa 30
352 Zasada legalizmu w prawie karnym Magisterska 95
363 Rola multimediów w diagnostyce i terapii pedagogicznej Magisterska 76
365 Koncepcje filozoficzne demokracji Magisterska 92
369 Gospodarka finansowa gminy Magisterska 78
370 Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi gminy Magisterska 83
372 Izby morskie Licencjacka 51
374 KBWE - OBWE Magisterska 104
378 Nieważność decyzji administracyjnej Licencjacka 58
400 Analiza rozrachunku pracowników z ZUS-em na podstawie umowy o pracę i innych umów prawnych Magisterska 70
405 Najwyższa Izba Kontroli Licencjacka 49
408 Proces przekształceń własnonściowych przedsiębiorstw państwowych Magisterska 74
409 Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) Magisterska 78
410 Funkcje Rzecznika Praw Obywatelskich Licencjacka 58
411 Administracyjne rejestry działalności gospodarczej Licencjacka 58
412 Administracyjno-prawne formy nadzoru budowlanego Licencjacka 56
414 Kierunki ewolucji rolniczych ubezpieczeń społecznych w Polsce Magisterska 122
416 Podział terytorialny państwa do celów administracyjnych Magisterska 147
419 Zarządzanie ryzykiem płynności banku komercyjnego (na przykładzie) Magisterska 82
430 Socjoterapia jako metoda korekcji zachowania na przykładzie świetlicy socjoterapeutycznej Licencjacka 79
433 Interwencjonizm państwowy w gospodarce Polskiej w latach 1936 - 1939 - główne formy i efekty Magisterska 98
439 Metody przeciwdziałania bezrobociu kobiet Magisterska 95
440 Budżet gminy na przykładzie Gminy X Magisterska 101
444 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Magisterska 74
448 Ordynacje wyborcze w III RP Magisterska 72
456 Pozycja ustrojowa Senatu w Polsce Magisterska 115
458 Programy prewencyjne Policji Magisterska 81
464 Samorząd gminy w świetle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego Magisterska 71
468 Zakład poprawczy jako miejsce resocjalizacji Magisterska 73
506 Administracja celna Magisterska 71
508 Administracja w prawie energetycznym Magisterska 139
514 Bójka i pobicie w prawie karnym Magisterska 119
520 Długoterminowe kary pozbawienia wolności Magisterska 119
526 Czas wolny młodzieży gimnazjalnej Magisterska 78
530 Pozyskiwanie i zarządzanie środkami unijnymi przeznaczonymi na rozwój przedsiębiorstwa Licencjacka 49
542 Parlament Republiki Czeskiej Zaliczeniowa 7
545 Elektroniczna publikacja aktów prawnych Magisterska 99
546 Etyka zawodowa pracowników administracji publicznej Magisterska 73
547 Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony Magisterska 134
548 Europejski nakaz aresztowania Magisterska 103
549 Europejski Trybunał Praw Człowieka Magisterska 113
551 Interpol Magisterska 72
560 Kontrola administracji publicznej w PRL Licencjacka 67
564 Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Licencjacka 53
566 Nadużywanie pozycji dominującej Artykuł naukowy 124
596 Status prawny ministra w okresie PRL Licencjacka 49
602 Organizacja i funkcjonowanie gminy jako jednostki samorządu terytorialnego Magisterska 82
624 Polska polityka bezpieczeństwa po okresie transformacji Licencjacka 52
625 Korupcja w administracji publicznej Licencjacka 52
626 Stosunki między Państwem a kościołem katolickim w Polsce w latach 1989-1997 Licencjacka 50
627 Państwo i prawo w doktrynie islamu Licencjacka 62
630 Wyspecjalizowane instytucje ochrony prawa w UE Licencjacka 53
632 Współpraca przygraniczna oraz regionalna między Polską a Niemcami po 1989r. Dyplomowa 34
646 Europejski Urząd Nadzoru Bankowego Magisterska 63
650 Światowa Organizacja Handlu - geneza i działalność Magisterska 75
652 Zamówienia z wolnej ręki Magisterska 69
655 Rada Bezpieczeństwa ONZ Magisterska 104
657 Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych Magisterska 68
662 Marszałek województwa i zarząd województwa Magisterska 103
663 Kary dyscyplinarne wobec więźniów Licencjacka 48
666 Wybory samorządowe Magisterska 93
668 Inwestycje w zakresie dróg publicznych Magisterska 98
674 Skarga na czynności komornicze Magisterska 74