licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

KontaktWykaz prac magisterskich z bazy danych

Tytuł pracy Rodzaj Stron
Środki dyplomatyczne użyte w Zatoce Perskiej w 1990 i 2003 r. w stosunku do Iraku Zaliczeniowa 6
Środki ochrony praw człowieka Zaliczeniowa 38
Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw Magisterska 75
Źródła pozyskiwania kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej Magisterska 103
Aborcja - podziemie aborcyjne Magisterska 99
Administracja świadczeń zdrowotnych i zasady ich finansowania Zaliczeniowa 17
Administracja celna Magisterska 71
Administracja publiczna w II Rzeczypospolitej Magisterska 49
Administracja w prawie energetycznym Magisterska 139
Administracyjne rejestry działalności gospodarczej Licencjacka 58
Administracyjno-prawne formy nadzoru budowlanego Licencjacka 56
Administrowanie zakładem opieki zdrowotnej Licencjacka 61
Adopcja w świetle prawa polskiego Magisterska 71
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Magisterska 74
Agencje ochrony osób i mienia w świetle prawa Magisterska 117
Agresja i przemoc wśród młodzieży szkolnej Licencjacka 67
Agresja wśród dzieci i młodzieży Licencjacka 33
Akcja Wisła Licencjacka 68
Alianse strategiczne Magisterska 111
Analiza audytu wyrobu Magisterska 77
Analiza dyskursu publicznego wokół pojęcia JP2 Licencjacka 58
Analiza funkcji konsularnych z uwzględnieniem rozwiązań polskich Zaliczeniowa 6
Analiza przykładów zastosowania systemów płatnego parkowania w kształtowaniu zarządzania ruchem wybranych miast Artykuł naukowy 30
Analiza rozrachunku pracowników z ZUS-em na podstawie umowy o pracę i innych umów prawnych Magisterska 70
Analiza strategiczna - metoda 5 sił Portera Licencjacka 58
Analiza struktury płac w przedsiębiorstwie X Magisterska 83
Analiza systemów odprowadzania spalin dla kotłów gazowych na przykładzie wybranych firm Licencjacka 48
Analiza Uczty Platona Zaliczeniowa 8
Arrasy wawelskie Zaliczeniowa 34
Aspekty wdrażania systemu CRM na przykładzie wybranych przedsiębiorstw Licencjacka 57
Audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego w firmie X Magisterska 94
Autokratyzm a płeć i potrzeba aprobaty społecznej Magisterska 41
Bójka i pobicie w prawie karnym Magisterska 119
Bankowość internetowa Licencjacka 74
Bankowość internetowa jako szczególny obszar bankowości elektronicznej Licencjacka 58
Bariery rozwoju drobnej przedsiębiorczości w Polsce Licencjacka 56
Bazy danych a własność intelektualna Zaliczeniowa 12
Bezpieczeństwo i etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem Licencjacka 48
Bezrobocie młodzieży w Polsce i Unii Europejskiej Magisterska 125
Bezrobocie w Polsce Licencjacka 50
Bezrobocie w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego Magisterska 78
Bezrobocie w Unii Europejskiej Magisterska 66
Bilans płatniczy Zaliczeniowa 13
Bitwa o Smoleńsk 1632-1634 Magisterska 76
Biznesplan Zaliczeniowa 17
Bliznięta w komunikacji ze sobą i innymi Licencjacka 51
Budżet gminy na przykładzie Gminy X Magisterska 101
Budowa strategii public relations w przedsiębiorstwie Licencjacka 59
Charakterystyka wybranych diet Magisterska 71
Chuligański charakter czynu Licencjacka 71
Chuligaństwo stadionowe Magisterska 97
Ciągły, zdalny pomiar zużycia drutu jezdnego sieci trakcyjnej Magisterska 82
Czas wolny młodzieży gimnazjalnej Magisterska 78
Czasopisma edukacyjne - "drogowskaz" przyszłej kariery, czy ściąga do egzaminu? Na podstawie młodzieżowego czasopisma edukacyjnego „Cogito” Artykuł naukowy 14
Czerpanie korzyści majątkowych z cudzego nierządu Magisterska 88
Długoterminowe kary pozbawienia wolności Magisterska 119
Darowizna jako umowa przenosząca własność Licencjacka 66
Decyzja administracyjna Licencjacka 55
Diagnoza przyczyn ubóstwa w Polsce Dyplomowa 26
Die günstigste Periode für den Fremdsprachenerwerb Licencjacka 40
Dobro dziecka przy rozwodzie Licencjacka 56
Dodatki mieszkaniowe w świetle prawa Magisterska 76
Dokumentacja medyczna Artykuł naukowy 64
Dominacja dziecka nad rodzicem Licencjacka 67
Dostęp do informacji o środowisku Magisterska 100
Dostęp do internetu z wykorzystaniem telefonii komórkowej Licencjacka 51
Dowód z przesłuchania stron w procesie cywilnym Magisterska 93
Dowody osobiste Zaliczeniowa 7
Dowody w procesie cywilnym Magisterska 87
Dozwolony użytek w prawie autorskim Magisterska 104
Dwuinstancyjność w postępowaniu administracyjnym Magisterska 71
Dylematy w realizacji funkcji wychowawczej turystyki Magisterska 83
Dynamika bezrobocia w województwie dolnośląskim Magisterska 98
Dysfunkcje rodziny przyczyną umieszczania dzieci w domach dziecka Magisterska 95
Działalność i ryzyko kredytowe na przykładzie wybranych polskich banków Magisterska 76
Działalność marketingowa na przykładzie wybranego banku Magisterska 96
Działalność polityczna Jacka Kuronia Licencjacka 64
Działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw Magisterska 82
Dzieci pochodzących z rodziny stosującej przemoc i ich funkcjonowanie w społeczeństwie Licencjacka 55
Dzieciobójstwo Magisterska 101
Dziedziczenie testamentowe Magisterska 96
Dziedziczenie ustawowe Magisterska 80
Dzierżawa pomiędzy osobami fizycznymi Dyplomowa 26
Egzekucja administracyjna z rachunku bankowego Licencjacka 56
Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu cywilnym Magisterska 89
Ekonomia społeczna - nowe perspektywy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu Licencjacka 33
Ekonomiczne prawa człowieka Licencjacka 55
Elektroniczna publikacja aktów prawnych Magisterska 99
Epikureizm i stoicyzm o społeczeństwie i państwie Licencjacka 47
Erich Fromm „O sztuce miłości” Zaliczeniowa 8
Estetyczne aspekty melancholii Licencjacka 44
Etapy procesu budowlanego Licencjacka 41
Etapy przygotowania kampanii promocyjnej przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek Zaliczeniowa 17
Etyka zawodowa pracowników administracji publicznej Magisterska 73
Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony Magisterska 134
Europejski nakaz aresztowania Magisterska 103
Europejski Trybunał Praw Człowieka Magisterska 113
Fałszowanie testamentów Licencjacka 51
Fałszowanie znaków pieniężnych Zaliczeniowa 22
Fair Trade Magisterska 153
Faszyzm włoski jako przykład władzy totalitarnej XX wieku Licencjacka 60
Filozofia jako dziedzina poznawcza i praktyczna - specyfika filozoficznego poznawania świata i człowieka oraz jej rola w życiu ludzkim. Artykuł naukowy 6
Filozofia, jako dziedzina poznawcza i praktyczna; specyfika filozoficznego myślenia i poznawania rzeczywistości; rola filozofii w życiu ludzkim, jednostkowym, zbiorowym Zaliczeniowa 7
Finanse samorządu lokalnego Zaliczeniowa 15
Formy przeciwdziałania bezrobociu – analiza porównawcza miast akademickich Wrocław i Szczecin Magisterska 77
Franchising i źródła jego finansowania Magisterska 70
Fundamentalizm islamski a terroryzm międzynarodowy Magisterska 111
Fundusze poręczeniowe Magisterska 77
Funkcje internetu jako medium Licencjacka 48
Funkcje reklamy społecznej we współczesnych mediach Zaliczeniowa 8
Funkcje Rzecznika Praw Obywatelskich Licencjacka 58
Funkcje społeczno-wychowawcze świetlic szkolnych Magisterska 84
Funkcjonowanie dzieci z dysleksją w szkole Licencjacka 62
Funkcjonowanie i rozwój systemu transportowego w aglomeracji katowickiej w kontekście Śląskiej Debaty Transportowej 2002 - 2003 Artykuł naukowy 24
Główne stanowiska i koncepcje ontologiczne w tworzeniu rzeczywistości Zaliczeniowa 7
Giełdy towarowe Magisterska 83
Gospodarcze procedury celne Licencjacka 61
Gospodarka finansowa gminy Magisterska 78
Gospodarka odpadami komunalnymi w wybranym województwie Licencjacka 70
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi gminy Magisterska 83
Grupy kapitałowe Magisterska 89
Gwarancja bankowa Magisterska 108
Handel elektroniczny jako rodzaj działalności gospodarczej Licencjacka 60
Hipoteka Licencjacka 52
Historia i organizacja Senatu RP Dyplomowa 20
Historia miejskiej komunikacji autobuowej w aglomeracji katowickiej Artykuł naukowy 25
Historia prawa antymonopolowego w Polsce Magisterska 71
Imprezy masowe Magisterska 127
Indywidualizm i kolektywizm w perspektywie rozwojowej Magisterska 60
Inicjatywy przeciwdziałania patologiom społecznym w Gminie Głuchołazy Magisterska 76
Instytucjonalne formy zabezpieczenia banku przed ryzykiem Zaliczeniowa 32
Interpol Magisterska 72
Interwencja wojsk rosyjskich w Gruzji Zaliczeniowa 15
Interwencjonizm państwowy w gospodarce Polskiej w latach 1936 - 1939 - główne formy i efekty Magisterska 98
Intranet w firmie Zaliczeniowa 4
Iprezy masowe - ochrona i zabezpieczanie Licencjacka 53
Istota i metody inwentaryzacji Licencjacka 48
Istota i znaczenie misji dyplomatycznych w prawie międzynarodowym Zaliczeniowa 6
Izby morskie Licencjacka 51
Izrael a bezpieczeństwo na bliskim wschodzie Magisterska 74
Józef Piłsudski w podręcznikach szkolnych Magisterska 82
Język reklamy w radiu i telewizji Zaliczeniowa 8
Joint venture formą inwestycji na rynkach zagranicznych Licencjacka 50
Kabaret jako zjawisko z pogranicza teatru literatury Zaliczeniowa 9
Kara grzywny w prawie karnym skarbowym Magisterska 85
Karne aspekty naruszenia prywatności Licencjacka 36
Karty płatnicze Licencjacka 59
Karty płatnicze jako forma rozliczeń pieniężnych Licencjacka 64
KBWE - OBWE Magisterska 104
Kierowanie ludźmi w organizacji Licencjacka 56
Kierunki ewolucji rolniczych ubezpieczeń społecznych w Polsce Magisterska 122
Kierunki usprawniania komunikacji firmy z rynkiem Magisterska 104
Klasyczny wzór piękna jako wyznacznik kultury i literatury antycznej Zaliczeniowa 14
Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich Magisterska 91
Kobieta anioł, kobieta demon - jako źródło inspiracji w literaturze Zaliczeniowa 8
Kobieta jako podmiot uprawniony z tytułu międzynarodowo chronionych praw człowieka Zaliczeniowa 17
Kobiety w świecie polityki na wybranych przykładach Magisterska 76
Kodeks Karzący Królestwa Polskiego Licencjacka 68
Kodeks Stanisława Augusta Magisterska 85
Kolegia do spraw wykroczeń Magisterska 109
Komentarze do wypowiedzi bohaterów Wesela Wyspiańskiego Zaliczeniowa 15
Komis - podstawy prawne Dyplomowa 25
Komunikacja z klientem w urzędzie pocztowym Magisterska 71
Koncentracja uwagi na lekcji matematyki Licencjacka 73
Koncepcja monetarystyczna Miltona Friedmana Magisterska 131
Koncepcje filozoficzne demokracji Magisterska 92
Koncepcje państwa prawa Magisterska 100
Koncepcje prawa natury Magisterska 58
Konflikt w rodzinie Dyplomowa 14
Konflikty społeczne w Azji Artykuł naukowy 28
Konfrontacja w polskim systemie prawnym Licencjacka 19
Konkurencja i współpraca banków Magisterska 110
Konkurencja rynkowa na przykładzie koncernu Toyota Magisterska 91
Konstytucyjna ochrona wolności sumienia i wyznania Licencjacka 35
Kontrola administracji publicznej w PRL Licencjacka 67
Kontrola celna Magisterska 91
Korupcja w administracji publicznej Licencjacka 52
Kreowanie wizerunku firmy na przykładzie firmy X Licencjacka 48
Kreowanie wizerunku miasta na przykładzie miasta X Magisterska 78
Kryminalistyka w procesie identyfikacji osób Licencjacka 63
Kryzys i anomia jako blokada rozwoju młodzieży Zaliczeniowa 4
Kryzys męskości we współczesnym świecie Zaliczeniowa 12
Książka prawnicza we Lwowie Magisterska 112
Kwestia kobieca na łamach Przeglądu Tygodniowego w latach 1866 - 1880 Magisterska 102
Labirynty i ich oblicza na podstawie wybranych utworów literackich. Zaliczeniowa 8
Leasing i rynek leasingowy w Polsce Artykuł naukowy 85
Leasing jako forma finansowania inwestycji Magisterska 72
Lech Kaczyński jako prezydent RP Magisterska 110
Leszek Kołakowski - w poszukiwaniu prawdy Magisterska 22
Literackie małżeństwa w oparciu o wybrane przykłady Zaliczeniowa 12
Literackie wizerunki przyjaźni i przyjaciół Zaliczeniowa 12
Los dzieci polskich w hitlerowskim systemie zagłady Licencjacka 58
Małe przedsiębiorstwa w systemie gospodarki narodowej Licencjacka 42
Marketing sportowy Magisterska 76
Marketing usług ubezpieczeniowych Magisterska 63
Marketing w internecie Licencjacka 50
Marketing, public relations i reklama w przedsiębiorstwie Artykuł naukowy 95
Marketingowe działania firmy mające na celu pozyskiwanie lojalności klienta za pomocą programów lojalnościowych Licencjacka 58
Merchandising jako działania ukierunkowane na zdobycie serc i umysłów klientów Artykuł naukowy 17
Metody przeciwdziałania bezrobociu kobiet Magisterska 95
Międzynarodowa ochrona praw człowieka Magisterska 63
Międzynarodowa polityka gospodarcza państwa Dyplomowa 30
Międzynarodowe prawo humanitarne na morzu Magisterska 96
Międzynarodowe Sądownictwo Arbitrażowe Zaliczeniowa 20
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Licencjacka 53
Misje pokojowe NATO - ONZ - OBWE Magisterska 71
Naczelne i centralne organy administracji państwowej Zaliczeniowa 14
Nadużywanie pozycji dominującej Artykuł naukowy 124
Nadzór farmaceutyczny Magisterska 86
Nadzór kuratorski nad rodzinami patologicznymi Licencjacka 61
Nadzór nad samorządem lokalnym Zaliczeniowa 18
Nadzór w spółce akcyjnej Artykuł naukowy 115
Najwyższa Izba Kontroli Licencjacka 49
Narkomania - przyczyny, występowanie, profilaktyka Licencjacka 44
Naruszenie miru domowego Licencjacka 43
Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów Magisterska 77
Niccolo Machiavelli – życie i poglądy Magisterska 98
Niedozwolone porozumienia kooperacyjne Licencjacka 52
Nieważność decyzji administracyjnej Licencjacka 58
Niezawisłe sądy na tle standardów Unii Europejskiej UE Magisterska 81
Niezawisłość sędziowska Magisterska 97
Niezdolność do pracy z powodu choroby Magisterska 96
Nowomowa i postnowomowa. Analiza polskiego dyskursu politycznego w latach 1979-1999 na łamach Trybuny Robotniczej i Trybuny Śląskiej. Magisterska 56
Oblicza faszyzmu we współczesnej Europie Magisterska 115
Obowiązki obywatela w zakresie świadczeń zdrowotnych Licencjacka 29
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opakowan i odpadów opakowaniowych Magisterska 84
Obowiązywanie prawa w czasie Magisterska 89
Obrońca w procesie karnym Magisterska 98
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza Magisterska 110
Obywatelstwo Unii Europejskiej Licencjacka 56
Ocena źródeł finansowania przedsiębiorstwa notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych (na przykładzie) Artykuł naukowy 77
Ocena skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym na przykładzie starostwa powiatowego X Magisterska 108
Ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa Licencjacka 66
Ocena sytuacji rodzinnej w opinii kobiet doświadczających przemocy fizycznej Licencjacka 62
Ochrona środowiska morskiego w świetle prawa Magisterska 87
Ochrona baz danych jako prawo sui generis Zaliczeniowa 20
Ochrona dóbr osobistych pracownika Magisterska 92
Ochrona danych osobowych w hotelach Licencjacka 40
Ochrona kumulowana baz danych i jej wyłączenie Zaliczeniowa 16
Ochrona posiadania Magisterska 96
Ochrona pracy kobiet w ciąży Licencjacka 51
Ochrona praw człowieka w postępowaniu sądowym Magisterska 111
Ochrona praw kobiet w zakresie zatrudnienia Licencjacka 57
Ochrona prawa własności - standardy międzynarodowe i polskie Magisterska 120
Ochrona prawna osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zaliczeniowa 11
Ochrona służebności w prawie rzymskim Artykuł naukowy 15
Ochrona zwierząt przez prawo karne Magisterska 78
Odbiór reklamy zewnętrznej - badania Zaliczeniowa 26
Odbiorca w tekście literackim Zaliczeniowa 25
Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe Licencjacka 56
Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów Magisterska 93
Odpowiedzialność moralna a odpowiedzialność podatkowa Zaliczeniowa 22
Odpowiedzialność odszkodowawcza w umowie przewozu Magisterska 135
Odpowiedzialność prawna osób trzecich w Ordynacji podatkowej Zaliczeniowa 18
Odpowiedzialność Rady Ministrów Magisterska 53
Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska Zaliczeniowa 17
Odpowiedzialność władzy publicznej Magisterska 107
Odpowiedzialność za katastrofy budowlane Licencjacka 53
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Licencjacka 62
Odpowiedzialność za szkody medyczne Magisterska 118
Okoliczności wyłączające winę i bezprawność czynu Magisterska 90
Opis budowy i konfiguracja komputera do pracy z programem PC-Paf Dyplomowa 37
Opracowanie procesu technologicznego naprawy układu hamulcowego samochodu osobowego Dyplomowa 30
Optymalizowanie działań w ramach procesów planowania i kontroli Dyplomowa 20
Ordynacje wyborcze w III RP Magisterska 72
Organizacja i funkcjonowanie gminy jako jednostki samorządu terytorialnego Magisterska 82
Organizacja Narodów Zjednoczonych Licencjacka 44
Organy spółdzielni Magisterska 76
Osiedlowa sieć WiFi Magisterska 71
Oskarżyciel prywatny Magisterska 73
Oskarżyciel publiczny Licencjacka 33
Osoba fizyczna jako strona w postępowaniu cywilnym Licencjacka 52
Osobowość zawodowa policjanta Magisterska 104
Oszustwo podatkowe Licencjacka 51
Otyłość jako choroba Licencjacka 42
Państwo a kościół w latach 1944 - 1989 Magisterska 74
Państwo i prawo w doktrynie islamu Licencjacka 62
Parlament Republiki Czeskiej Zaliczeniowa 7
Paserstwo Magisterska 93
Paternalizm a zasada autonomii pacjenta w rehabilitacji Magisterska 82
Piractwo morskie Licencjacka 68
Plan marketingu produktu Licencjacka 51
Poakcesyjne warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Szanse rozwoju po akcesji Zaliczeniowa 19
Poczucie umiejscowienia kontroli a satysfakcja z pracy zawodowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa Magisterska 57
Podatek od darowizny Magisterska 72
Podatek rolny i jego funkcjonowanie Magisterska 71
Podejrzany i oskarżony w procesie karnym Licencjacka 60
Podstęp w procesie karnym Magisterska 96
Podstawowe aspekty drogowego transportu międzynarodowego Licencjacka 42
Podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary Zaliczeniowa 20
Podstawy technologii TCP-IP Zaliczeniowa 14
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej Magisterska 104
Podział terytorialny państwa do celów administracyjnych Magisterska 147
Podziemie niepodległościowe w Polsce Magisterska 92
Pojęcie i charakter prawny spółki jawnej Zaliczeniowa 23
Pojęcie i funkcje pieniądza Zaliczeniowa 28
Pojęcie organu administracji Zaliczeniowa 4
Pojęcie „państwa” w prawie międzynarodowym publicznym Zaliczeniowa 15
Pojecie opieki i jej znaczenie w pedagogice i relacjach społecznych Zaliczeniowa 13
Policja w procesie karnym Magisterska 102
Policja w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej Licencjacka 32
Polityka cenowa firmy na przykładzie przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej Licencjacka 62
Polityka fiskalna, jej wpływ na gospodarkę kraju i oddziaływanie na budżet państwa Magisterska 89
Polityka państwa na rynku pracy Licencjacka 55
Polska polityka bezpieczeństwa po okresie transformacji Licencjacka 52
Polska racja stanu w XX wieku Magisterska 129
Polski rynek reklamy Licencjacka 51
Polski system ubezpieczeń emerytalnych Magisterska 66
Pomoc społeczna wobec zjawiska przemocy w rodzinie i w środowisku młodzieżowym Magisterska 77
Porównanie wyszukiwarek Google i Wolfram Licencjacka 54
Portret psychologiczny bohatera literackiego na przykładzie wybranych dzieł Zaliczeniowa 10
Postępowanie mediacyjne przed sądem administracyjnym Zaliczeniowa 25
Potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych Licencjacka 46
Powództwo cywilne w procesie karnym Magisterska 103
Pozycja ustrojowa Senatu w Polsce Magisterska 115
Pozyskiwanie i zarządzanie środkami unijnymi przeznaczonymi na rozwój przedsiębiorstwa Licencjacka 49
Pracownicy samorządowi Zaliczeniowa 26
Praktyczne rozwiązania zabezpieczenia sieci bezprzewodowych Licencjacka 63
Praktyka działania związku komunalnego na przykładzie miasta Świętochłowice i Vancouver (Kanada) Artykuł naukowy 83
Prawa i obowiązki korporacyjne wspólnika w spółce zoo Magisterska 79
Prawa i obowiązki małżonków niezależne od ustrojów majątkowych Magisterska 81
Prawa kobiet a standardy praw człowieka Zaliczeniowa 12
Prawna ochrona dzieł sztuki Magisterska 98
Prawna ochrona wynalazków Magisterska 95
Prawne aspekty ochrony wód na szczeblu gminnym Magisterska 91
Prawne aspekty reklamy Licencjacka 66
Prawne i moralne aspekty eutanazji Magisterska 85
Prawo do życia Magisterska 69
Prawo do prywatności pracownika Magisterska 92
Prawo dziecka do wychowania i zabawy w twórczości polskich pisarzy żyjących w XVI i XVII wieku Magisterska 67
Prawo i gałęzie prawa Zaliczeniowa 4
Prawo obywatela do świadczeń zdrowotnych Zaliczeniowa 19
Prawo podatkowe Licencjacka 36
Prawo turystyczne w internecie Magisterska 67
Prerogatywy prezydenta RP Zaliczeniowa 2
Prezydent w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej Magisterska 75
Problem bezrobocia i sposoby jego rozwiązywania Magisterska 82
Problem nietolerancji wobec obcokrajowców w Polsce Magisterska 70
Problem zmartwychwstania według pierwszego listu do koryntian Magisterska 84
Problematyka mniejszości ormiańskich w Polsce Licencjacka 52
Proces przekształceń własnonściowych przedsiębiorstw państwowych Magisterska 74
Procesy czarownic Licencjacka 46
Produkty i usługi firmy leasingowej (na przykładzie) Licencjacka 46
Profesja doradcy zawodowego Magisterska 103
Profilaktyka i resocjalizacja w środowisku otwartym na przykładzie wolontariuszy i streetworkerów Magisterska 90
Profilaktyka zdrowia w rodzinach dotkniętych alkoholizmem Magisterska 54
Programy prewencyjne Policji Magisterska 81
Projekt i opracowanie sklepu internetowego Magisterska 80
Projekt sieci bezprzewodowej Licencjacka 51
Projekt sieci komputerowej Licencjacka 51
Projekt sieci komputerowej dla średniego przedsiębiorstwa Licencjacka 64
Promocja internetowa na przykładzie zimowych ofert turystycznych last minute Licencjacka 43
Promocja miasta na przykładzie miasta X Licencjacka 67
Protokoły w postępowaniu karnym Magisterska 93
Przełom w stosunkach polsko-niemieckich Zaliczeniowa 10
Przechowywanie i dystrybucja leków Magisterska 84
Przeciwprzeniesienie w psychoterapii grupowej Dyplomowa 31
Przedstawicielstwo zagraniczne w Polsce Magisterska 93
Przedstawienie różnych wyobrażeń ludzi dotyczących śmierci w oparciu o wybrane dzieła literackie Zaliczeniowa 12
Przedstawienie symbolicznego znaczenia przedmiotów na podstawie analizy wybranych nowel Zaliczeniowa 12
Przemiany jakościowe w banku elektronicznym (na przykładzie) Magisterska 94
Przemoc domowa wobec kobiet Zaliczeniowa 12
Przemoc wobec dzieci i dorosłych Magisterska 72
Przerwa i odroczenie w wykonywaniu kar sądowych Licencjacka 64
Przesłanki procesu karnego Magisterska 78
Przestępczość w zakładach penitencjarnych Magisterska 134
Przestępstwa komputerowe Magisterska 73
Przestępstwa przeciwko życiu popełniane przez nieletnich Magisterska 76
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu godzące w środowisko Magisterska 83
Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową Artykuł naukowy 33
Przestępstwa urzędnicze Magisterska 84
Przestępstwa związane z komercjalizacją seksualności Magisterska 109
Przestępstwo niealimentacji Magisterska 78
Przestępstwo oszustwa kredytowego Licencjacka 38
Przestępstwo przeciwko mieniu Magisterska 70
Przestępstwo zgwałcenia Magisterska 64
Przeszkody małżeńskie Magisterska 103
Przetarg w prawie zamówień publicznych Licencjacka 66
Przygotowanie do starości Zaliczeniowa 16
Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do roli ucznia Magisterska 111
Przykład organizacji transportu międzynarodowego Zaliczeniowa 9
Przymus bezpośredni w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Magisterska 68
Przyszłość polskiej polityki zagranicznej Zaliczeniowa 4
Public relations w Internecie Zaliczeniowa 13
Równość kobiet i mężczyzn w polskim i międzynarodowym prawie pracy Magisterska 135
Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji Magisterska 76
Regionalizacja w gospodarce światowej Artykuł naukowy 20
Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) Magisterska 78
Reklama jako forma usprawniania komunikacji firmy z rynkiem Licencjacka 61
Reklama w internecie Magisterska 115
Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie Licencjacka 50
Repatriacja Polaków z Kazachstanu Magisterska 85
Reprezentacja spółki przez 2 członków zarządu przy nabywaniu nieruchomości Zaliczeniowa 11
Restrukturyzacja przedsiębiorstw Licencjacka 60
RFN jako państwo federalne Magisterska 101
Rola i znaczenie NATO w kształtowaniu europejskiego systemu bezpieczeństwa w latach 1995r.- 2001r. Magisterska 78
Rola i znaczenie public relations w działalności organizacji non-profit Magisterska 101
Rola kadry kierowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy Licencjacka 48
Rola komunikacji w rodzinie Licencjacka 41
Rola multimediów w diagnostyce i terapii pedagogicznej Magisterska 76
Rola organizacji i instytucji wobec zjawiska przemocy domowej Magisterska 76
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem we wstrząsie Dyplomowa 33
Rola samorządów w organizowaniu zbiorowego transportu publicznego Artykuł naukowy 34
Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego na przykładzie wybranego Urzędu Pracy Magisterska 87
Role zespołowe jako osobiste zasoby pracowników urzędu państwowego Magisterska 87
Rozrachunki z pracownikami na przykładzie wybranego gimnazjum Licencjacka 55
Rozwój bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym Licencjacka 55
Rozwój regionalny Mazowsza Magisterska 99
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle źródeł ich finansowania Magisterska 78
Rozwój zasobów ludzkich a rozwój przedsiębiorstwa Magisterska 101
Rozwijanie aktywności twórczej dzieci Magisterska 94
Rynek pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej Licencjacka 62
Rynek samochodów japońskich Magisterska 85
Ryzyko bankowe Zaliczeniowa 32
Rzecznik Praw Obywatelskich Magisterska 88
Sądowe sposoby rozwiązywania sporów międzynarodowych Magisterska 86
Sądy wojskowe w PRL Licencjacka 67
Służba dyplomatyczna i konsularna Magisterska 106
Służebność gruntowa Licencjacka 48
Samobójstwa - charakterystyka zjawiska Magisterska 91
Samoocena młodzieży a popularność w klasie Magisterska 87
Samorząd gminy w świetle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego Magisterska 71
Samorząd terytorialny w II i III Rzeczypospolitej Polskiej Magisterska 91
Samorząd w II RP Zaliczeniowa 7
Samowola budowlana Magisterska 76
Sanktuaria w Polsce jako produkt w turystyce na przykładzie Jasnej Góry i Lichenia Magisterska 69
Sieci bezprzewodowe Licencjacka 59
Skuteczność reklamy internetowej Licencjacka 52
Socjoterapia jako metoda korekcji zachowania na przykładzie świetlicy socjoterapeutycznej Licencjacka 79
Spółka komandytowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej Magisterska 91
Spór o naturę i istotę człowieka we współczesnej antropologii filozoficznej Zaliczeniowa 7
Sport osób niepełnosprawnych Licencjacka 37
Sposób rozwiązywania konfliktów międzyludzkich za pomocą mediacji Dyplomowa 34
Sposoby radzenia sobie ze stresem wśród uczniów Licencjacka 65
Spostrzeganie trudności wychowawczych przez uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkół społecznych i państwowych Magisterska 57
Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie) Magisterska 100
Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki przyjazdowej na Górnym Śląsku na przykładzie miasta Chorzów Dyplomowa 45
Stany zagrożenia życia u dzieci i niemowląt Licencjacka 47
Status prawny ministra w okresie PRL Licencjacka 49
Stosunki między Państwem a kościołem katolickim w Polsce w latach 1989-1997 Licencjacka 50
Strategia Lizbońska a rynek pracy w Polsce Magisterska 68
Strategia marketingowa firmy (na przykładzie) Licencjacka 51
Strategia marketingowa firmy (na przykładzie) Licencjacka 51
Stres w obliczu utraty pracy Licencjacka 40
Subkultura hip-hopowa Zaliczeniowa 13
Swobodny przepływ pracowników Magisterska 117
System informatyczny w prokuraturze Magisterska 71
System motywacyjny pracowników (na przykładzie) Magisterska 131
System rezerwacji z wykorzystaniem PHP i MySQL Magisterska 76
System wyborów prezydenckich na przykładzie wyborów z roku 2005 Magisterska 71
System wynagrodzeń jako instrument zarządzania w przedsiębiorstwie Magisterska 71
Systemy bezpieczeństwa biernego i czynnego w samochodach osobowych Magisterska 78
Systemy operacyjne w telefonach komórkowych Licencjacka 55
Sytuacja reżysera w III Rzeszy na przykładzie Leni Riefenstahl i G.W. Pabst Dyplomowa 31
Sytuacje konfliktowe w pracy nauczyciela Magisterska 80
Szanse dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej Artykuł naukowy 18
Szkolenie pracowników w świetle prawa Magisterska 78
Szkolne witryny internetowe Licencjacka 52
Taktyka przesłuchiwania dzieci Magisterska 91
Technologia uprawy buraka cukrowego na przykładzie wybranych gospodarstw Licencjacka 55
Teoretyczne podstawy oddziaływań terapeutyczno – wychowawczych Zaliczeniowa 7
Terminowe umowy o pracę Magisterska 83
Terroryzm islamski Licencjacka 62
Traktat Północnoatlantycki - NATO Licencjacka 67
Trendy w ewolucji systemów operacyjnych Licencjacka 43
Turystyka biznesowa Licencjacka 53
Udział organizacji w życiu dyplomatycznym i różnice w tej materii pomiędzy państwem a organizacją Zaliczeniowa 6
Umowa najmu Licencjacka 58
Umowa przedwstępna Magisterska 108
Umowa rachunku bankowego Licencjacka 54
Umowy konsensualne w prawie rzymskim Dyplomowa 34
Upadłość podmiotów gospodarczych a ochrona wierzycieli Magisterska 100
Upośledzenie umysłowe Artykuł naukowy 25
Usługi detektywistyczne w świetle prawa Magisterska 106
Uwarunkowania prawne organizacji drogowego transportu międzynarodowego Dyplomowa 24
Walka o granice Polski po 1918 roku Zaliczeniowa 16
Wartość sportu w życiu i nauczaniu Jana Pawła II Magisterska 86
Warunki społeczno gospodarcze rozwoju gminy Licencjacka 69
Weksel jako papier wartościowy Licencjacka 49
Wiara w słowo - oddanie czy naiwność Zaliczeniowa 10
Wiedza o przyrodzie nieożywionej w polskiej literaturze Magisterska 91
Wizerunek Aleksandra Kwaśniewskiego w brytyjskich mediach polonijnych Artykuł naukowy 62
Wojna trojańska. Omów różne sposoby realizacji tego motywu, odwołując się do literatury, filmu i innych dziedzin sztuki Zaliczeniowa 9
Wpływ cenzury sowieckiej na życie Michaiła Bułhakowa i powieść Mistrz i Małgorzata Magisterska 71
Wpływ działań giełdy papierów wartościowych na gospodarkę krajową Magisterska 79
Wpływ działań marketingowych na sprzedaż ubezpieczeń Licencjacka 64
Wpływ gier komputerowych na powstanie zachowań agresywnych wśród młodzieży Licencjacka 64
Wpływ negocjacji na zachowania rynkowe w warunkach konkurencji niedoskonałej (na przykładzie) Magisterska 111
Wpływ organizacji Euro 2012 w Polsce na rozwój turystyki Licencjacka 38
Wpływ otyłości na zdrowie Licencjacka 60
Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich Zaliczeniowa 9
Wpływ reklamy na rozwój turystyki Licencjacka 66
Wpływ reklamy na skuteczność i efektywność transakcji handlowych (na przykładzie) Magisterska 106
Wprowadzenie do problematyki sieci komputerowych Dyplomowa 26
Współczesna polszczyzna i jej odmiany Zaliczeniowa 8
Współpraca nauczyciela z rodzicami, jako istotny czynnik wspomagający rozwój dziecka Zaliczeniowa 40
Współpraca przygraniczna oraz regionalna między Polską a Niemcami po 1989r. Dyplomowa 34
Współpraca szkoły z rodziną w latach 1981-2001 Magisterska 65
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej Magisterska 53
Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Magisterska 71
Wszczęcie postępowania upadłościowego Magisterska 108
Wybrane zagadnienia z dziedziny astronomii i astronautyki Artykuł naukowy 82
Wybrane zagadnienia z dziedziny astronomii i astronautyki #2 Artykuł naukowy 55
Wybrane zagadnienia z dziedziny biologii Artykuł naukowy 73
Wybrane zagadnienia z dziedziny biologii w odniesieniu do człowieka, jako organizmu żywego Artykuł naukowy 60
Wybrane zagadnienia z dziedziny fizyki Artykuł naukowy 60
Wybrane zagadnienia z dziedziny fizyki #2 Artykuł naukowy 43
Wybrane zagadnienia z dziedziny nauk o ziemi Artykuł naukowy 48
Wybrane zagadnienia z marketingu i zarządzania Zaliczeniowa 8
Wydziedziczenie w prawie polskim Magisterska 91
Wyjaśnienia oskarżonego jako środek dowodowy w procesie karnym Magisterska 95
Wykorzsytanie reklamy w biurze turystycznym Licencjacka 59
Wykorzystanie środków PHARE Magisterska 68
Wykorzystanie internetu przez seniorów Licencjacka 50
Wykorzystanie komunikatorów internetowych w działalności przedsiębiorstw Dyplomowa 40
Wykorzystanie Lean Management w przedsiębiorstwie Licencjacka 42
Wykorzystanie reklamy w kampaniach społecznych Licencjacka 52
Wykorzystanie technologii proekologicznych w hotelarstwie Licencjacka 54
Wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w sprawie muru Palestyńsko- Izraelskiego Licencjacka 52
Wyspecjalizowane instytucje ochrony prawa w UE Licencjacka 53
Zabawa dziecka w twórczości J.J. Rousseau oraz innych pisarzy Magisterska 67
Zabezpieczenia nowacyjne Magisterska 111
Zachowania agresywne dzieci w wieku wczesnoszkolnym Magisterska 68
Zagadnienia religijne w przedwojennych rocznikach Magisterska 70
Zagrożenia pożarowe w zakładach pracy Dyplomowa 30
Zagrożenia podczas korzystania z sieci Internet Licencjacka 49
Zagrożenia wynikające z władzy totalitarnej Magisterska 72
Zakład poprawczy jako miejsce resocjalizacji Magisterska 73
Zakaz opuszczania kraju jako środek zapobiegawczy Zaliczeniowa 11
Zakres działania samorządu terytorialnego Zaliczeniowa 19
Zapewnienie homeostazy termicznej ustroju w trakcie zabiegów chirurgicznych Licencjacka 28
Zarządzanie konfliktem Magisterska 116
Zarządzanie nieruchomościami Licencjacka 66
Zarządzanie ryzykiem płynności banku komercyjnego (ma przykładzie) Magisterska 82
Zarządzanie stowarzyszeniami arteterapeutycznymi na przykładzie miasta X Magisterska 97
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie (na przykładzie) Magisterska 92
Zarządzanie wizerunkiem firmy na podstawie wybranych przedsiębiorstw Licencjacka 59
Zarządzanie zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie przedsiębiorstwa X Magisterska 112
Zasada informacji i konsultacji pracowników Magisterska 83
zasada informowania stron w postępowaniu administracyjnym Dyplomowa 30
Zasada legalizmu w prawie karnym Magisterska 95
Zasada równości podatkowej w podatkach dochodowych Licencjacka 50
Zasada swobodnej oceny dowodów w procesie karnym Licencjacka 55
Zasady działania banku spółdzielczego Magisterska 74
Zasady prawne ochrony środowiska naturalnego Zaliczeniowa 16
Zatrzymanie w procesie karnym Magisterska 73
Zawarcie i ustanie małżeństwa Magisterska 68
Zawieszenie postępowania administracyjnego Licencjacka 45
Zbrodnia katyńska w stosunkach polsko –rosyjskich Magisterska 89
Zdolność upadłościowa Magisterska 67
Zjawisko przemocy i agresji wśród młodzieży szkolnej Licencjacka 60
Zjednoczenie Niemiec Magisterska 110
Zmiana statutu spółki akcyjnej Magisterska 67
Zmiany w systemie opieki zdrowotnej w Polsce Magisterska 137
Znaczenie i rola wysiłku fizycznego w czasie ciąży i po porodzie Licencjacka 59
Znak towarowy - wybrane zagadnienia Zaliczeniowa 6
Znoszenie barier parataryfowych Zaliczeniowa 20
Znoszenie barier pozataryfowych Zaliczeniowa 23
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości Artykuł naukowy 11