Agresja wśród dzieci i młodzieży

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 33
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Agresja jest tym bardziej interesująca dla badaczy, im więcej jej w codziennym życiu i funkcjonowaniu ludzi. Nie tylko wojny, porywanie zakładników, czy przestępczość to wyraz agresji, ale również wzajemne kontakty międzyludzkie coraz częściej są przesycone agresją.

Pojęcie agresji nie jest łatwe do zdefiniowania. Zachowanie agresywne to bezpośrednie lub pośrednie wyrządzanie szkody. Możliwe jest jednak różne podejście do sposobu interpretacji samej szkody, może ona być także odległa w czasie. Trudności związane ze zdefiniowaniem agresji wynikają również z faktu, że agresja jest interpretowana również jako zachowanie, w którym wyrządzenie krzywdy drugiej osobie jest intencją sprawcy. Część autorów przyjmuje konieczność występowania intencji, a inni nie. W przypadku małych dzieci rzadko ma miejsce intencja powodowania szkody lub zniszczenia, choć już w wieku przedszkolnym dzieci mają świadomość, że skutki ich zachowań mogą być właśnie takie.

Pierwszy rozdział pracy przedstawia zagadnienia związane z agresją wśród dzieci i młodzieży. Przedstawiono definicję agresji na podstawie literatury przedmiotu. Odniesiono się do agresji szkolnej jako rodzaju agresji proaktywnej. Opisano czynniki, które mają wpływ na zwiększenie agresji wśród młodzieży – skupiono się na rodzinie, alkoholu i środkach odurzających, wpływie grupy rówieśniczej, mediów i internetu.

Drugi rozdział pracy przedstawia metodologię badań własnych. Przybliżono przedmiot i cel badań, określono hipotezy badawcze, opisano zmienne i wskaźniki. Przybliżono charakterystykę próbki badawczej w oparciu o metrykę, a także scharakteryzowano teren badań.

Praca nie zawiera prezentacji wyników badań.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace