licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 108

INFORMACJA

Temat pracy:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie przedsiębiorstwa X


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 499

 
Ilość stron: 112
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 108
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 499

Treść pracy:

    Zarządzanie jest obecnie jednym z podstawowych czynników związanych z prowadzeniem przedsiębiorstw. To właśnie działania na szczeblu zarządzania umożliwiają efektywne podejmowanie działań, realizację zadań w sposób terminowy i zgodny z dążeniami przedsiębiorstwa i jego misją. Jednocześnie podstawowym zasobem, jaki posiada każde przedsiębiorstwo, zasobem warunkującym w największym stopniu jego możliwości i osiągnięcia jest zasób potencjału ludzkiego. Właśnie zatrudnieni w przedsiębiorstwie ludzie, wraz ze swoimi umiejętnościami, motywacją do pracy i zaangażowaniem decydują o przyszłości przedsiębiorstwa i w największym stopniu ją kształtują. Niniejsza praca skupia się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, co stanowi połączenie dwóch podstawowych czynników istotnych w pracy każdego przedsiębiorstwa.

   Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aspektów związanych z funkcjonowaniem małych przedsiębiorstw oraz aspektów teoretycznych odnoszących się do zarządzania zasobami ludzkimi w małych przedsiębiorstwach, jak również analiza procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie X. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy odnosi się do specyfiki małych przedsiębiorstw w uwarunkowaniach systemu gospodarczego. Przedstawiono definicję małych przedsiębiorstw i odniesiono się również do definicji określających średnie przedsiębiorstwa. Przedstawiono rolę małych przedsiębiorstw w gospodarce światowej, europejskiej i w Polsce. Przedstawiono uwarunkowania rozwoju małych przedsiębiorstw, jak i ich podstawowe cechy. Nawiązano do problematyki zarządzania małym przedsiębiorstwem.

   Drugi rozdział pracy nawiązuje do zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi w małych przedsiębiorstwach. Przedstawiono znaczenie kadry pracowniczej w przedsiębiorstwach i przybliżono definicję pojęcia zarządzania zasobami ludzkimi. Odniesiono się do strategii zarządzania zasobami ludzkimi, jak i przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem potrzeb ludzkich w procesie zarządzania kadrami. Istotnym zagadnieniem w ramach rozdziału jest pozyskiwanie pracowników i poprawa ich efektywności. Nawiązano do istoty i znaczenia szkoleń i rozwoju pracowników, jak i do systemu wynagrodzeń pracowniczych.

   Ostatni, trzeci rozdział pracy został poświęcony badaniom własnym, związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi, przeprowadzonym w analizowanym przedsiębiorstwie. Wprowadzeniem do rozdziału jest przybliżenie analizowanego przedsiębiorstwa. W dalszej części rozdziału przedstawiono problemy badawcze i hipotezy, ale również zmienne zależne i niezależne, oraz wskaźniki. Przedstawiono metody, techniki i narzędzia badawcze. Scharakteryzowano teren badań i badaną grupę osób. Ostatnią część rozdziału stanowi przedstawienie wyników badań pozyskanych dzięki przeprowadzonej ankiecie.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 499
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.