Rekrutacja pracowników

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 4
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Ta praca jest bezpłatna.

Treść pracy

Rekrutacja jest pojęciem o stosunkowo szerokim zakresie, jednak w odniesieniu do funkcjonowania przedsiębiorstwa i zarządzania zasobami ludzkimi, można zagadnienie rekrutacji interpretować jako występujące zależności, między organizacją, która posiada określone wcześniej cele, a potrzebami związanymi z zatrudnieniem osoby, która będzie potrafiła te cele osiągać.

Literatura przedmiotu dostarcza szeregu definicji rekrutacji. Jedna z nich określa rekrutację, jako pozyskiwanie przez przedsiębiorstwo kandydatów do pracy, w liczbie zapewniającej ich racjonalną selekcję.[1]

Rekrutacja może być interpretowana jako działanie zmierzające do pozyskania grupy kandydatów, umożliwiającej dokonanie wyboru jednego z nich i zatrudnienie go na określone z góry stanowisko.

Rekrutacja jest przeprowadzana w oparciu o przygotowany wcześniej plan zatrudniania kadr, co wiąże się z jej metodycznością. W odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacja bazuje na spełnieniu przez kandydata oczekiwań stawianych przez osoby kierujące firmą, bądź jej właścicieli. W celu przeprowadzenia skutecznego procesu rekrutacji konieczne jest określenie dwóch podstawowych wytycznych, związanych z procesem rekrutacji. Jedna z nich, wymaga określenia jacy ludzie są potrzebni, by przedsiębiorstwo miało szansę osiągnięcia sukcesu i utrzymania swojej silnej pozycji. Druga natomiast odnosi się do działań, jakie powinno podjąć przedsiębiorstwo, w celu zdobycia takich pracowników, wyszkolenia ich i zatrzymania w firmie.[2]

Rekrutacja w ujęciu składnika zarządzania zasobami ludzkimi, bazuje w założeniach na pozyskaniu najlepszych pracowników na rynku pracy, przedstawienie pracownikom oferty pracy w danym przedsiębiorstwie w taki sposób, by była ona na tyle atrakcyjna, żeby dany kandydat chciał związać się z przedsiębiorstwem. Rynek pracy charakteryzuje się podobnymi prawami popytu i podaży, które muszą być brane pod uwagę przez każde przedsiębiorstwo w przypadku podejmowania działań związanych z rekrutacją, selekcją i zatrudnianiem personelu.

Rekrutacja w ramach zarządzania zasobami ludzkimi, jest ściśle związana z planowaniem zatrudnienia, które obejmuje cztery podstawowe elementy:[3]

· obsadę, odnoszącą się do rekrutacji i selekcji, określającą jaka ilość osób, posiadających jakie kwalifikacje, na jakie stanowiska, będzie potrzebna przedsiębiorstwu w przyszłości;

· ocenianie zatrudnionego personelu, odnoszące się zarówno do chwili obecnej i przyszłości, co wiąże się z określeniem kryteriów tych ocen;

· wynagradzania, co określane jest mianem motywowania ekonomicznego do realizowania celów firmy;

· kształcenia i rozwoju personelu, co wymaga przygotowania programu inwestowania w potencjał ludzki w przedsiębiorstwie.

Znaczenie rekrutacji i selekcji pracowników jest duże. Wynika to z z samej roli jaką odgrywają zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie. Ponieważ rola ta jest zasadnicza i to właśnie pracownicy decydują o sukcesie przedsiębiorstwa i jego rozwoju, zatrudnienie właściwych pracowników jest podstawowym czynnikiem, który otwiera drogę firmy do osiągnięcia zakładanych celów. Zatrudnienie niewłaściwych pracowników, zamiast przybliżać firmę do celu, oddala ją.

W przypadku większych przedsiębiorstw, dysponujących większymi środkami, które mogą być przeznaczone na skuteczny proces rekrutacji, możliwe jest wyspecjalizowanie jednostek wewnątrz przedsiębiorstwa, odpowiedzialnych za rekrutację i selekcję pracowników. Inną możliwością jest zatrudnienie przedsiębiorstwa doradczego. W obu przypadkach możliwe jest wykorzystanie szeregu narzędzi diagnostycznych i prognostycznych, zwiększających szanse, że wybrany kandydat, to osoba doskonale nadająca się na określone stanowisko. W przypadku małych przedsiębiorstw, nie mogą one pozwolić sobie na wyznaczanie specjalnych działów, czy zatrudnianie specjalistów od rekrutacji, dlatego działaniami tymi zajmują się najczęściej przypadkowe osoby.[4]

Stosowanie odpowiedniej procedury postępowania w trakcie rekrutacji i selekcji pracowników, jak również profesjonalizm osób, które realizują te zadania jest jednak niezwykle istotny. Brak tych elementów może skutkować dokonaniem złego wyboru i zatrudnieniem nieodpowiedniego pracownika, który nie jest w stanie lub nie chce odpowiednio wypełniać swoich obowiązków. W takiej sytuacji konieczne jest zweryfikowanie przyczyn takiego stanu, które mogą wynikać z nieodpowiedniego przeszkolenia i ewentualnie przeszkolić go ponownie, albo zwolnić. Wtedy konieczne jest znalezienie kolejnych kandydatów, co oznacza kolejne koszty i czas, w którym firma pozostaje bez pracownika na danym stanowisku, na którym powinna być zatrudniona osoba. Po raz kolejny nowa osoba jest zatrudniana, szkolona i zapoznawana z procedurami w przedsiębiorstwa, jak i wdrażana do pracy. W zależności od rodzaju branży i działalności firmy czas całego procesu może przekraczać nawet pół roku i dopiero po tym czasie możliwe jest stwierdzenie, czy dany pracownik został wybrany właściwie.

Niewłaściwa rekrutacja to poza oczywistą stratą czasu, również znaczne koszty, wynikające z okresem zatrudnienia nieodpowiedniego pracownika, koszty szkolenia i opóźnień w efektach przedsiębiorstwa, wynikające z oczekiwania na nowego pracownika, który również potrzebuje czasu, żeby zacząć efektywnie pracować. Należy podkreślić, że efektywna i skuteczna rekrutacja powinna mieć na celu również zatrudnianie pracowników, którzy będą wizytówką przedsiębiorstwa, zarówno dla obecnych klientów i partnerów handlowych, ale również dla społeczności lokalnej. Jest to aspekt bardzo istotny, w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo kieruje swoje produkty i usługi na rynki lokalne. Są to aspekty tworzące znaczenie procesów rekrutacji i selekcji.

Należy podkreślić, że żadne przedsiębiorstwo, niezależnie od jego wielkości i potencjału, nie będzie w stanie odnieść spodziewanego sukcesu, jeśli zatrudnia niewykwalifikowany i nieodpowiedni personel. W przypadku mniejszych przedsiębiorstw, szkody wynikające z niewłaściwego dobrania pracowników, są znacznie większe, ponieważ każda osoba zatrudniona w takim przedsiębiorstwie ma większe znaczenie dla jego funkcjonowania, niż w przypadku większych przedsiębiorstw, gdzie jej oddziaływanie nie jest tak znaczące. Dlatego rekrutacja pracowników ma tak duże znaczenie w ramach zarządzania zasobami ludzkimi.[5]

[1] Andrzej Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski „Zarządzanie – teoria i praktyka”, Warszawa, 1995, PWN, str. 323.

[2] Michael Armstrong „Zarządzanie zasobami ludzkimi – strategia i działanie”, Kraków 1996, Biblioteka Menedżerska , Wydanie Profesjonalnej Szkoły Biznesu, str. 165.

[3] Andrzej Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski „Zarządzanie – teoria i praktyka”, Warszawa, 1995, PWN, str. 320.

[4] Agnieszka Korach „Rola skutecznej rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy”, Grodzisk Mazowiecki, 2004, ARK Consulting, str. 1.

[5] red. Bogdan Piasecki „Ekonomika i zarządzanie małą firmą”, Warszawa-Łódź, 2001, PWN, str. 252.

Dostęp bezpłatny

Dostęp do tej pracy jest bezpłatny.

Podobne prace

Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników w przedsiębiorstwie
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 87

Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 50

Ochrona dóbr osobistych pracownika
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 92