Imprezy masowe - ochrona i zabezpieczanie

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 53
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Imprezy masowe to taki rodzaj imprez, w których bierze udział odpowiednio duża liczba osób. Imprezy tego typu organizowane są bardzo często i zachodzi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób, które biorą udział w tego typu zgromadzeniach. Nie trudno wyobrazić sobie bowiem rozwoju wydarzeń, gdy kilka tysięcy osób pozostawionych zostanie bez żadnej kontroli na koncercie, dyskotece, nie wspominając nawet o meczach piłkarskich, które od dłuższego czasu cieszą się złą sławą. Bezpieczeństwo imprez masowych jest istotnym aspektem organizacji tego typu zgromadzeń, dlatego ustawodawca i stosowne ministerstwa opracowały ustawy i rozporządzenia nakładające obowiązek odpowiedniej ochrony imprez masowych i regulujące szczegółowe kwestie związane z tym zagadnieniem. Ochrona imprez masowych stała się dzięki tym regulacjom obowiązkiem, a sposób jej zapewnienia został szczegółowo określony, dzięki czemu możliwe jest zminimalizowanie ilości ekscesów w trakcie zgromadzeń, o których mowa na łamach pracy.

Celem pracy jest przedstawienie teoretycznych aspektów związanych z bezpieczeństwem imprez masowych. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy nawiązuje do wprowadzenia do problematyki imprez masowych. Przybliżono definicję imprezy masowej i pojęć związanych z omawianymi zagadnieniami. Nawiązano do formalnych zagadnień związanych z organizacją imprez masowych. Istotnym zagadnieniem odnoszącym się do analizowanej problematyki jest odpowiedzialność organizatora imprezy masowej, która została przedstawiona na łamach rozdziału.

Drugi rozdział pracy odwołuje się do regulacji prawnych związanych z ochroną imprez masowych. Podstawowym dokumentem nawiązującym do tych kwestii jest ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, która została uchwalona i weszła w życie w 1997 roku i której omówieniu poświęcono pierwszą część rozdziału. Wymieniono i pokrótce omówiono nowelizacje do przedstawionej ustawy. Przybliżono również inne akty prawne, które nawiązują do zagadnień związanych z organizacją i ochroną imprez masowych lub które wpływają na sposób rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem tego typu imprez.

Ostatni rozdział pracy nawiązuje do zabezpieczenia i ochrony imprez masowych. Przybliżono aspekty związane z zabezpieczeniem imprezy przez Policję, zabezpieczenie imprez przy udziale Straży Gminnej lub Straży Miejskiej. Przedstawione zostały uprawnienia członków służb porządkowych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Chuligaństwo stadionowe
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 97

Imprezy masowe
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 127

Policja w procesie karnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 102