Reklama jako forma usprawniania komunikacji firmy z rynkiem

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 61
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Problematyka komunikacji międzyludzkiej i komunikowania w ujęciu ogólnym jest tematyką rozważań wielu dziedzin nauki, jak chociażby socjologia, psychologia, pedagogika, czy nawet marketing. Niniejsza praca skupia się na zagadnieniu komunikacji w aspekcie marketingowym. Głównym punktem zainteresowania autora pracy są zagadnienia związane z komunikacją i aspekty wykorzystania możliwości komunikacyjnych w reklamie. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy skupia się na zagadnieniu znaczenia komunikacji w systemie organizacyjnym firmy. Przedstawiono aspekty komunikacyjne, jako istotny element systemu organizacyjnego w danym przedsiębiorstwie. Jednym z najważniejszych aspektów związanych z komunikacją w przedsiębiorstwie jest komunikacja interpersonalna, postrzegana jako podstawa pracy z ludźmi, któremu to zagadnieniu poświęcono także część rozdziału pierwszego. Przybliżono formy komunikacji oraz zagadnienia związane z procesem komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem.

Rozdział drugi pracy nawiązuje do barier w procesie komunikacji, które są ważnym, choć często niedostrzeganym lub pomijanym problemem w trakcie analizy zagadnień komunikacji w przedsiębiorstwie. Skupiono się w szczególności na źródłach powstawania barier w komunikacji. Sama świadomość rodzajów źródeł i przyczyn powstawania tego typu barier stwarza duże możliwości rozwiązania problemów komunikacyjnych. W ramach drugiego rozdziału wyszczególniono bariery organizacyjne, bariery społeczne i kulturowe, które zostały szczegółowo omówione i przeanalizowane.

Ostatni, trzeci rozdział pracy skupia się na zagadnieniach reklamy, jako najbardziej popularnej formy komunikacji firmy z rynkiem. Przedstawiono cele przekazu reklamowego, które mogą być zróżnicowane, mimo, że pozornie zawsze są zbliżone. Przekaz reklamowy spełnia również zróżnicowane funkcje, których rodzaje i specyfika zostały przedstawione na łamach rozdziału trzeciego. Mimo dużego zróżnicowania i mnogości reklam, tylko niektóre z nich są skuteczne i właśnie aspekt skuteczności reklamy został poruszony na łamach rozdziału. Interesującym zagadnieniem związanym z reklamą jest wykorzystanie emocji w emitowanym przekazie reklamowym. Jest to jedna z bardziej skutecznych metod docierania do odbiorców i została ona omówiona w końcowej części rozdziału.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Kierunki usprawniania komunikacji firmy z rynkiem
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 104

Komunikacja z klientem w urzędzie pocztowym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71

Budowa strategii public relations w przedsiębiorstwie
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 59