licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 122

INFORMACJA

Temat pracy:
Zjawisko przemocy i agresji wśród młodzieży szkolnej


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 179

 
Ilość stron: 60
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 122
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 179

Treść pracy:

    Agresja związana jest ze skłonnością do używania przemocy w kontaktach z innymi osobami, często jako sposobu rozwiązywania konfliktów lub osiągania celów życiowych. Zachowanie agresywne jest skierowane przeciw konkretnym osobom lub rzeczom, często oznacza również szkodę dla przedmiotu agresji. Zachowanie takie przybiera formę ataku, przez co rozumieć należy napaść fizyczną lub słowną. Problematyka agresji jest w ostatnich latach szczególnie widoczna, co potwierdzają przykłady z życia codziennego. Agresja jest obecna zarówno wśród osób młodych jak i starszych, niezależnie od stopnia urbanizacji określonego obszaru mieszkalnego. Niemniej jednak zagadnienia dotyczące agresji są szczególnie istotne w odniesieniu do ludzi młodych, ponieważ to właśnie osoby młode będą kształtowały społeczeństwo w kolejnych latach i dekadach.

   Niniejsza praca skupia się na zagadnieniu agresji wśród dzieci i młodzieży analizując zarówno przyczyny tych zachowań jak i ich przejawy. Celem pracy jest przedstawienie aspektów teoretycznych związanych z analizowaną problematyką, a także ustalenie jaka jest częstotliwość i rodzaj zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży. Praca składa się z czterech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy obejmuje wprowadzenie do problematyki rozpatrywanej na łamach pracy. Przedstawiono podstawowe pojęcia związane z przemocą oraz pojęcia z nią związane. Ponieważ przemoc może przyjmować różne formy odniesiono się do rodzajów przemocy. Dalsza część rozdziału skupia się na fazach cyklu przemocy, co w szczególności ma odniesienie do przemocy w rodzinie. Skupiono się na analizie najważniejszych przyczyn stosowania przemocy, a także opisano zjawisko agresji.

   Drugi rozdział pracy to próba analizy roli, jaką odgrywają media w modelowaniu zachowań agresywnych dzieci i młodzieży. Ponieważ media, a w szczególności telewizja i internet, dostarczają wielu przykładów zachowań agresywnych warto zastanowić się, jaki wpływ ma ten przekaz na osoby młode. Także sposób spędzania czasu przez młodych ludzi jest wart rozpatrzenia w kontekście zachowań agresywnych, ponieważ często przyjmuje on formę grania w gry komputerowe, które coraz rzadziej są pozbawione przemocy, a coraz częściej przemoc jest ich podstawowym sensem i celem.

   Trzeci rozdział pracy skupia się na przedstawieniu podstaw metodologicznych badań własnych. Przedstawiono przedmiot i cel badań, a także problem badawczy. Opisano i sformułowano hipotezy, zmienne i wskaźniki. W końcowej części rozdziału opisano metody, techniki i narzędzia badawcze.

   Ostatni rozdział pracy zawiera przedstawienie i interpretację wyników badań własnych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 179
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.