Dzieci pochodzące z rodzin stosujących przemoc i ich funkcjonowanie w społeczeństwie

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 55
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Określenie, czym jest przemoc, jest zadaniem trudnym, ponieważ przejawy agresji i przemocy są bardzo różne. Najczęściej interpretuje się zachowania tego typu jako działania godzące w wolność osobistą jednostki lub takie, które wiążą się ze zmuszaniem jej do zachowań niezgodnych z jej wolą. Przemoc często wiąże się z upokorzeniem i cierpieniem ofiar, wywołując tym samym ich nienawiść do sprawcy i chęć odwetu.

Szczególnie niepokojące są zjawiska przemocy w rodzinach, których sprawcą jest najczęściej jedno z rodziców, a przemoc jest ukierunkowana przeciw drugiemu z rodziców, często również wobec dzieci. Sytuacje tego typu, które są obserwowane i doświadczane przez dzieci odbijają się w drastyczny sposób na ich rozwoju i ich zachowaniach, tak w dzieciństwie, jak i w życiu dorosłym. Właśnie o tych zagadnieniach traktuje niniejsza praca, która składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy skupia się na analizie problematyki przemocy w świetle literatury przedmiotu. Przedstawiono definicję przemocy oraz jej przyczyny. Odniesiono się także do jej skutków opisując także charakterystykę ofiary i sprawcy. Opisano również aspekty związane z terapią ofiar i sprawców.

Drugi rozdział skupia się na funkcjonowaniu dzieci w rodzinie stosującej przemoc. Przedstawiono charakterystykę rodziny, która stosuje przemoc, typowe zachowania i zależności w takim środowisku. Odniesiono się także do funkcjonowania dziecka w rodzinie, która stosuje przemoc.

Ostatni rozdział pracy przedstawia metodologię badań własnych oraz ich wyniki. Przedstawiono przedmiot i cel badań oraz opisano problemy badawcze. Sformułowano hipotezy badawcze, a także przedstawiono metody, techniki i narzędzia badawcze. Dalsza część rozdziału skupia się na organizacji i przebiegu badań, przybliżono także teren realizacji badań. W końcowej części rozdziału przedstawiono wyniki badań własnych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Pomoc społeczna wobec zjawiska przemocy w rodzinie i w środowisku młodzieżowym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 77

Agresja i przemoc wśród młodzieży szkolnej
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 67

Przemoc wobec dzieci i dorosłych
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 72