licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 147

INFORMACJA

Temat pracy:
System wyborów prezydenckich na przykładzie wyborów z roku 2005


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 71
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 147
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Prawo wyborcze określa zasady i sposób przeprowadzania elekcji oraz wszelkie inne kwestie związane z wyborami. Natomiast wyborami nazywamy periodyczny proces wybierania przez obywateli przedstawicieli na określone stanowiska lub do pełnienia określonych funkcji.

    Obserwując prawo wyborcze w Polsce w ciągu ostatnich lat dostrzegamy wyraźne zmiany. Można na przykład zauważyć, że stale rozszerza się krąg podmiotów i organów wybieranych

   w wyborach powszechnych. W roku 2002 w miejsce kolegialnego zarządu gminy wprowadzono monokratyczny urząd wójta, burmistrza (prezydenta), który wybierany jest przez uprawnionych mieszkańców gminy. Wprowadzono również wybory powszechne do Parlamentu Europejskiego.

   Celem pracy jest omówienie systemu wyborów prezydenckich. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jest głową państwa, najwyższym przedstawicielem Polski i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Oznacza to, że stoi na czele władzy wykonawczej, jest powołany do reprezentowania polskich interesów na arenie międzynarodowej, czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji i ma obowiązek troszczyć się o bezpieczeństwo państwa.

   Prezydent zarządza wybory do Sejmu i Senatu, w szczególnych przypadkach ma prawo do skracania ich kadencji. Może zarządzić referendum w ważnych dla państwa sprawach, wymagających decyzji wszystkich obywateli (takim referendum było np. głosowanie w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej). Prezydent RP ma bezpośrednią możliwość wpływania na proces stanowienia prawa poprzez prawo veta wobec ustaw. Pełniąc rolę najwyższego reprezentanta państwa polskiego, prezydent ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, mianuje i odwołuje ambasadorów oraz przyjmuje listy uwierzytelniające od przedstawicieli innych państw. Prezydent decyduje również o przyznawaniu odznaczeń i orderów państwowych. Prezydent jest również zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców wszystkich rodzajów wojsk, a w czasie wojny mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych i może zarządzić powszechną mobilizację.

    Wybory prezydenckie w Polsce w 2005 r. odbyły się na terenie całego kraju oraz w kilkudziesięciu obwodach wyborczych ulokowanych za granicą Polski. W wyniku głosowania czwartym prezydentem III Rzeczypospolitej (a trzecim wybranym w wyborach powszechnych) został Lech Kaczyński.

   Rozdział pierwszy poświęcony został ogólnej charakterystyce wyborów prezydenckich. Scharakteryzowano zasady wyboru prezydenta od momentu pojawienia się urzędu prezydenta.

   Rozdział drugi przedstawia czynności, które wykonywane były przed wyborami. Omówiono czynności określone kalendarzem wyborczym, działania dotyczące zgłaszania kandydatów na urząd prezydenta. Opisano kampanię wyborczą na przykładzie wyborów z 2005 r. W rozdziale tym zawarto również informacje dotyczące organów wyborczych, obwodów głosowania oraz spisu wyborców.

   W trzecim rozdziale zawarto informacje dotyczące samych wyborów. Omówiono czynności związane z głosowaniem, ustaleniem wyników głosowania i postępowaniem w razie ewentualnego ponownego głosowania.

   Rozdział ostatni dotyczy zagadnienia protestów wyborczych, ustalenia wyboru prezydenta i ważności wyboru prezydenta.

   W prawie wyborczym zasadnicze znaczenie mają źródła prawa, dlatego też w pracy wykorzystano konstytucję i ordynację wyborczą. Począwszy od 1989 r. w Polsce obowiązywało już kilkanaście ordynacji wyborczych, miały one charakter jednorazowy i służyły przeprowadzeniu konkretnych wyborów. Ordynacja prezydencka jest pewnym wyjątkiem, ponieważ na jej podstawie już trzykrotnie dokonano elekcji.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY