Rola i znaczenie public relations w działalności organizacji non-profit

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 101
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Gospodarka rynkowa w Polsce podlega ciągłemu rozwojowi. Transformacja systemu gospodarczego na początku lat 90-tych (przejście z systemu centralnie sterowanego na system rynkowy) zmusiła istniejące przedsiębiorstwa do radykalnych zmian w funkcjonowaniu.

Organizacje niedochodowe świadczące usługi społeczne musiały zmienić zasady działania, powoli zacząć się usamodzielniać i nauczyć się podejmowania decyzji.

Celem pracy jest analiza i ocena narzędzi public relations wykorzystywanych w działalności instytucji niekomercyjnych.

Zakres przestrzenny niniejszej pracy obejmuje terytorium Polski.

Zakres czasowy natomiast obejmuje około 10 ostatnich lat. Na początku lat 90-tych bowiem po reformie gospodarki organizacje non-profit zostały zmuszone do przejścia na zupełnie inny – usamodzielniony – system działalności.

Praca ma charakter analizy opisowej. Wykorzystano w niej materiały zaczerpnięte z fachowej literatury z zakresu marketingu, a w szczególności promocji, oraz dotyczące instytucji świadczących usługi społeczne. Korzystano także z Ustawy o finansach publicznych z 1998 roku oraz z Regulaminu Organizacyjnego i Statutu analizowanego podmiotu, który przedstawiono jako studium przypadku.

Praca składa się z czterech rozdziałów, podzielonych na podrozdziały, poprzedzonych wstępem i podsumowanych zakończeniem.

Rozdział I dotyczy bezpośrednio działań public relations. Zawiera jego charakterystykę, przedstawia istotę oraz cele i spełniane funkcje. Pokazuje również jego miejsce w strukturze marketingu-mix.

Rozdział II zawiera natomiast wyjaśnienie istoty i cech organizacji niekomercyjnych oraz opis zasad funkcjonowania, sposobów działania, rynku docelowego. Zawiera także krótką charakterystykę wybranej organizacji tego typu, która została przedstawiona jako przykładowy podmiot niedochodowy, świadczący usługi o charakterze społecznym.

W rozdziale III pokazano w jaki sposób instytucje niedochodowe wykorzystują publik relations w swojej działalności, jakie są źródła pozyskiwania zasobów, jakie metody wykorzystywane są przy pozyskiwaniu fundatorów. Przedstawiono również sposoby współpracy przedsiębiorstw działających „dla zysku” i instytucji non-profit.

Rozdział IV natomiast zawiera analizę i ocenę działania public relations dla organizacji niekomercyjnych. Obrazuje przenikanie narzędzia promocyjnego do usług społecznych w Polsce. Przedstawia przesłanki stosowania tego narzędzia oraz jego wagę i znaczenie dla organizacji niedochodowych.

Informacje i wnioski zawarte w pracy mogą być pomocne w poznaniu istoty podmiotów niekomercyjnych oraz podstawowych zasad ich funkcjonowania i działania na rynku polskim.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.