Rozrachunki z pracownikami na przykładzie wybranego gimnazjum

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 55
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Do znaczącej grupy jednostek sektora finansów publicznych zaliczyć należy placówki oświatowe. Reforma z 1999 roku o szkolnictwie wprowadziła nowy rodzaj szkół – gimnazja. Uczniowie, po skończeniu edukacji w szkołach podstawowych mają obowiązek kontynuować ją właśnie w gimnazjach.

Utworzenie nowych organizacji pociągnęło za sobą konieczność zatrudnienia nowych grup pracowników – nauczycieli oraz pracowników do działu administracji i obsługi.

Celem pracy jest przedstawienie wszelkich rozrachunków z pracownikami występujących w organizacjach, jako studium przykładu wykorzystano wybrane gimnazjum.

Zakres przestrzenny niniejszej pracy obejmuje terytorium Polski.

Praca ma charakter analizy opisowej. Wykorzystano w niej materiały zaczerpnięte z fachowej literatury z zakresu finansów publicznych, rozrachunków i funkcjonowania oświaty. Korzystano także z aktów prawnych regulujących funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, uchwały Rady Gminy dotyczących jednostek oświatowych oraz wewnętrznych regulaminów analizowanego gimnazjum.

Informacje i wnioski zawarte w pracy mogą być pomocne w poznaniu istoty funkcjonowania szkół, struktury organizacyjnej oraz występujących w tych organizacjach rozrachunków z pracownikami.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.