Rozwój zasobów ludzkich a rozwój przedsiębiorstwa

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 101
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Globalizacja, rozwój nowoczesnej technologii, łączność sieciowa wszystkiego i wszystkich oraz rosnąca konkurencja zmieniają kierunek interpretowania uwarunkowań funkcjonowania i sukcesu przedsiębiorstwa. Działania adaptacyjne podejmowane przez firmy przejawiają się w innowacyjności, uelastycznianiu systemów zarządzania, zarządzaniu informacjami oraz rozwijaniu i wykorzystywaniu wewnętrznych zasobów opartych na wiedzy. Wiedza organizacji jest ważnym zasobem wspomagającym jej rozwój i konkurowanie na rynku.

Zarządzanie wiedzą to ”efektywny proces uczenia się, związany z poszukiwaniem, wykorzystywaniem i upowszechnianiem wiedzy, wykorzystujący odpowiednie technologie i środowisko kulturowe, którego celem jest wzrost kapitału intelektualnego oraz sprawności organizacji”. Dlatego też powszechnie uważa się, że „zarządzanie wiedzą opiera się na założeniu, że zwiększanie zasobów wiedzy pracowników przekłada się na poprawę efektywności funkcjonowania organizacji. Oczekiwany, w wyniku realizowanego procesu zarządzania wiedzą, wzrost kapitału intelektualnego organizacji ułatwia bowiem twórcze i sprawne myślenie i działanie oraz wywołuje wzrost efektów pracy całej organizacji. Wiedza pracowników stanowi zatem podstawową wartość firmy.” Dbałość o ciągłe jej rozwijanie, co praktycznie oznacza uczenie i doskonalenie się pracowników powinno być podstawowym kierunkiem działania pionu kierowniczego firmy. W efekcie ideą koncepcji zarządzania wiedzą jest wykreowanie efektywnego procesu organizacyjnego uczenia się i doskonalenia zawodowego pracowników.

Rozwój pracowników stanowi bardzo ważną funkcję w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. W ostatnich czasach bardzo wzrosło znaczenie szkoleń. Świadczy to o tym, iż wiedza odgrywa istotną rolę przyczyniającą się do poprawy i rozwoju firmy. Samo pozyskanie i posiadanie dobrego zespołu nie jest wystarczające, dlatego człowiek musi na bieżąco uzupełniać wiedzę i umiejętności. Głównie to kadra przedstawicielska i zarządzająca powinna dbać o wzbogacanie wiadomości i podwyższanie kompetencji. Pozwoli to zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku, a przecież każdej instytucji na tym zależy.

Rozwój zawodowy pracowników – jako przedmiot badań tej pracy, stanowią podstawowe narzędzie rozwoju personelu. W ramach swoich programów łączą wiedzę z różnych dyscyplin, dostosowując ją do wymagań przedsiębiorstw oraz pracowników. Uważa się, że szkoły są mało podatne na zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-ekonomicznym i nie dostarczają tyle nowej wiedzy, co różnego rodzaju kursy i szkolenia zawodowe, warsztaty, staże i inne pozaszkolne formy zdobywania wiedzy. Dlatego też każda firma chcąca odnieść sukces nie może zrezygnować z inwestowania w swoich pracowników poprzez ich zawodowy rozwój.

Celem mojej pracy jest ukazanie i przedstawienie wartości i znaczenia rozwoju zawodowego pracowników, jako strategicznego czynnika wpływającego na rozwój przedsiębiorstwa na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Praca moja składa się z trzech rozdziałów, z których pierwszy jest rozdziałem teoretycznym, a dwa pozostałe są częścią pracy praktyczna – opartą o wnikliwa analizę danych, informacji, sprawozdań firmy.

Rozdział pierwszy przedstawia znaczenie czynnika ludzkiego w działalności przedsiębiorstwa. W rozdziale tym omówiona została istota i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi oraz przedstawiono ewolucję funkcji personalnej. Wskazane zostały ponadto narzędzia i środki wspomagające zarządzanie potencjałem ludzkim w przedsiębiorstwie jak również nakreślono ogólne uwarunkowania prawne polityki personalnej.

Rozdział drugi poświęcony został obszarom zadaniowym zarządzania zasobami ludzkimi w nowoczesnym przedsiębiorstwie na przykładzie wybranej firmy. Dokonano w nim charakterystyki zakładu, przedstawiono strukturę organizacyjna całej grupy kapitałowej oraz zasady i procedury planowania w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególną uwagę zwrócono na miejsce motywacji oraz ocenę efektywności pracy pracowników w zakładzie jako czynników wpływających na zaangażowanie zatrudnionych pracowników w doskonalenie swoich umiejętności oraz zdobywanie wiedzy.

Rozdział trzeci poświęcono rozwojowi potencjału pracy w zakładzie. Zawiera on zapisy strategii dotyczące rozwoju pracowników oraz stosowanych instrumentów wspomagających rozwój zawodowy w przedsiębiorstwie. W rozdziale tym przedstawiono również w ujęciu bardzo ogólnym źródła finansowania rozwoju zawodowego pracowników wskazując poziom kosztów, ich źródła pochodzenia oraz formę instrumentu na jaki została przeznaczona. W rozdziale tym również została podjęta próba określenia wpływu wzrostu kwalifikacji pracowników na rozwój firmy.

Część teoretyczna niniejszej pracy stanowi zwięzłe studium aktualnej literatury przedmiotu w zakresie dostępnej literatury zwartej, dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt zarządzania wiedzą w organizacji. W pracy wykorzystano również artykuły zamieszczone w fachowej prasie, jak również na stronach internetowych. W pracy również posłużono się artykułami prasowymi i internetowymi dotyczącymi działalności analizowanej firmy.

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Wykorzystano w niej literaturę przedmiotu oraz informacje uzyskane ze stron internetowych, prasy oraz pracowników.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.