licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 171

INFORMACJA

Temat pracy:
Doskonalenie systemu motywacji pozapłacowej w ośrodku kształcenia


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 106
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 171
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

    Po roku 1989 kiedy to Polska weszła na drogę przeobrażeń ustrojowych, jak i gospodarczych możemy mówić o okresie restrukturyzacji przedsiębiorstw naszego kraju. Proces ten opiera się na dostosowaniu istniejących już firm do reguł gospodarki rynkowej. Okres transformacji stworzył warunki do powstania nowych przedsiębiorstw i dalszego ich rozwoju. W ostatnim czasie w wyniku kryzysu każdy podmiot gospodarczy musi stawić czoła burzliwemu otoczeniu. Przetrwanie w takim środowisku możliwe jest praktycznie tylko poprzez dostosowywanie się do zmian oraz stawianych przed nim coraz wyższych wymagań. Dokonać tego można posiadając odpowiednie zasoby, z których najważniejszy jest potencjał ludzki. Każda organizacja aby być konkurencyjna i móc sprostać zmianom zachodzącym w gospodarce, musi przewartościować swoje poglądy na temat kapitału, jakim są ludzie tworzący go. Organizacja musi zmienić podejście do pracowników, a zwłaszcza do sposobu ich motywowania do jeszcze efektywniejszej pracy.

   Pisząc niniejszą pracę założyłem sobie cel aby na podstawie badań własnych i wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów sprawdzić hipotezę dotyczącą możliwości udoskonalenia systemu motywacji pozapłacowej w ośrodku kształcenia w zakresie języka angielskiego. Perspektywa przyjęcia przez mnie w badanym ośrodku stanowiska zastępcy dyrektora przeważyła za wyborem takiego tematu pracy. Podstawowym zadaniem na tym stanowisku będzie odciążenie dyrektora w sprawach dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, a w głównej mierze motywowania pracowników. Wnioski wyciągnięte podczas sprawdzania założonej hipotezy i pisania tej pracy będę mógł wykorzystać pełniąc tę funkcję.

   Praca podzielona jest na trzy rozdziały, a każdy z nich zawiera po trzy uszczegółowiające je podrozdziały. Taki układ ma na celu w sposób przejrzysty i czytelny zaprezentowanie podstawowych i szczegółowych kwestii dotyczących motywacji w badanym ośrodku. Za takim rozwiązaniem ułożenia pracy przemawia to, iż ma ona zwięzły, harmonijny i prosty układ.

   Celem rozdziału pierwszego jest przedstawienie teoretycznych rozważań nad treścią motywacji. W nim to rozważano pojecie motywacji i cele motywowania. W drugim podrozdziale omówiono proces i modele motywacji. Ponadto w tym rozdziale pracy scharakteryzowano czynniki wpływające na kształt motywacji płacowej i pozapłacowej ze szczególnym uwzględnieniem tych ostatnich, ponieważ one odnoszą się do tematu pracy.

   Prezentację obiektu badań czyli ośrodka kształcenia w zakresie języka angielskiego przedstawiono w rozdziale drugim. Uwzględniono w nim podstawowe informacje dotyczące powstania, zakresu działalności i perspektyw rozwoju badanej organizacji. Przedmiotem rozdziału drugiego jest również sposób, w jaki jest ona zorganizowana i jak przebiegają w niej procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

   Etap badawczy przeprowadzony w ośrodku kształcenia w zakresie języka angielskiego stał się podstawą do napisania rozdziału trzeciego pracy licencjackiej. Zawarto w nim charakterystykę systemu motywacji pozapłacowej stosowanego w badanym ośrodku. Analizę wyników ankiety, która była narzędziem badawczym przedstawiono w drugim podrozdziale tego rozdziału. Przedstawiona analiza stała się punktem wyjścia do rozważań zaprezentowanych w podrozdziale: Kierunki doskonalenia systemu motywacji pozapłacowej w Ośrodka kształcenia w zakresie języka angielskiego.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.