Funkcjonowanie i rozwój systemu transportowego w aglomeracji katowickiej w kontekście Śląskiej Debaty Transportowej 2002 - 2003

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 24
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Praca omawia różne aspekty rozwoju systemu zbiorowej komunikacji pasażerskiej (zwanej także komunikacją publiczną), który odgrywa ważną rolę w obsłudze transportowej dużych ośrodków miejskich, a szczególnie aglomeracji i konurbacji. Polityka transportowa ośrodków zurbanizowanych Europy Zachodniej od wielu lat uznaje priorytet komunikacji publicznej, jako stwarzającej wymierne korzyści zarówno mieszkańcom, poprzez umożliwienie sprawnego, atrakcyjnego przemieszczania, jak i lokalnej gospodarce oraz środowisku naturalnemu. W ostatnich latach obserwowany jest gwałtowny rozwój motoryzacji indywidualnej, który napotyka na barierę przestarzałej, niedostosowanej do tak szybko rosnącego popytu, infrastruktury drogowej. Szczególnie widoczne jest to w Katowicach będących centrum aglomeracji, gdzie przez główne arterie miasta trudno przejechać nie tylko w czasie szczytów przewozowych. Ostatnio obserwuje się wprawdzie znaczne zwiększenie nakładów na inwestycje drogowe mające ułatwić przemieszczanie się, lecz działania wprowadzające priorytet w ruchu miejskim autobusów i tramwajów są dalece niewystarczające. Podobnie jest w innych miastach aglomeracji, choć może zjawisko to nie przybiera tam aż tak dużej skali. Gwałtowna ekspansja indywidualnego transportu samochodowego trwająca już od paru lat powoduje, iż należy zwracać coraz większą uwagę na rozwój sprawnego systemu komunikacji zbiorowej.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.