Postępowanie mediacyjne przed sądem administracyjnym

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 25
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 89 zł

Opis pracy

Praca omawia wprowadzoną z dniem1 stycznia 2004 r. do naszego systemu prawnego nową instytucję, a mianowicie postępowanie mediacyjne, a w szczególności rekomendację Komitetu Ministrów Rady Europy nr R /86/12 z 16 września 1986 r. dotyczącą środków zapobiegających nadmiernemu obciążeniu sądów i ograniczających to obciążenie, rekomendację nr R /2001/ 9 o alternatywnych środkach rozstrzygania sporów sądowych między władzami administracyjnymi a osobami (stronami) prywatnymi, ustawy epizodyczne: Administrative Dispute Resolution Act oraz Negotiated Rulemaking Act, holenderską ustawę o ogólnym prawie administracyjnym, postępowanie mediacyjne przed polskimi sądami administracyjnymi, postępowanie mediacyjne i uproszczone, akt wydany na podstawie ustaleń mediacyjnych jako przedmiot skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, słabości i niedociągnięcia postępowania mediacyjnego przed sadami administracyjnymi.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 89 zł.