licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 205

INFORMACJA

Temat pracy:
Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do roli ucznia


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 111
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 205
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Osiągnięcia i trudności ucznia w początkowym okresie nauczania warunkują nie tylko jego karierę szkolną, ale dalsze życiowe sukcesy czy klęski, konsekwencje niepowodzeń szkolnych są niezmiennie groźne dla kształcenia się postaw dziecka i jego osobowości.

   Przygotowanie dziecka do obowiązków szkolnych nabiera coraz większego znaczenia biorąc pod uwagę stale rosnące wymagania szkoły. Przed wychowaniem przedszkolnym stoi ważne zadanie zapewnienia dzieciom określonego zasobu wiedzy i sprawności warunkujących dalsze ich kształcenie. Rola przedszkola jest bardzo znacząca, ponieważ wiadomości, nawyki, umiejętności wyniesione z niego zostawią trwały ślad w osobowości dzieci.

   Przedszkole stanowi dla dzieci ważne źródło modeli zachowania i przeżywania. Praktyczne poczynania przedszkola w przygotowaniu dzieci do roli ucznia to bardzo ważne zadanie, niemniej jednak, aby były one skuteczne konieczne są badania różnorodnych czynników decydujących o powodzeniach lub niepowodzeniach w pracy szkolnej dziecka. Najczęściej przyczyn niepowodzeń szkolnych szuka się w niewłaściwej organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego albo w niewłaściwych oddziaływaniach na rozwój dziecka. W ostatnim roku przed pójściem do szkoły oddziaływania przedszkola są szczególnie ważne, a najbardziej tam, gdzie zauważono jakieś niedobory.

   Dobry start w pierwszej klasie jest ogromnie ważny dla dalszej kariery szkolnej dziecka. Kształtuje pozytywny stosunek do szkoły, do nauki, do nauczycieli, a także wyrobienie sobie przez dziecko dobrej pozycji w zespole.

   Pojęcie dojrzałości szkolnej obejmuje zarówno jego rozwój umysłowy, społeczno-emocjonalny, a jak i fizyczny. Przygotowanie do szkoły polega na wytworzeniu zespołu umiejętności i przyzwyczajeń, a także cech charakteru, które będą przydatne w szkole.

   Prawidłowy rozwój umysłowy to przede wszystkim umiejętność skupienia uwagi, zasób pojęć, wiadomości, stan mowy, zdolności myślenia, zapamiętywania i wnioskowania, opanowanie umiejętności czytania i pisania.

   O dojrzałości emocjonalno-społecznej można mówić wówczas, gdy dziecko cechuje pewna równowaga psychiczna, gdy siła jego reakcji jest odpowiednia do działającego bodźca. Ważna także jest wiara we własne siły, obowiązkowość, wytrwałość, umiejętność podporządkowania się wymaganiom nauczycieli a także wrażliwość na jego opinie i oceny.

   Rozwój fizyczny dziecka jest bardzo ważny dla jego kariery szkolnej. Uczeń zdrowy, silny, dobrze zbudowany, mniej się męczy siedzeniem w ławce. Jest bardziej wytrzymały, zdolny do zwiększenia wysiłków, mniej choruje, jest pogodny i aktywny.

   Praca zawiera trzy rozdziały:

   Rozdział pierwszy: opisuje problem przygotowania dziecka przedszkolnego do roli ucznia w literaturze przedmiotu, ukazuje rozwój psychofizyczny dziecka 6-7 letniego, omawia założenia teoretyczne i badania nad dojrzałością szkolną oraz wskazuje zadania przedszkola w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

   Rozdział drugi: opisuje założenia metodologiczne pracy, ujmuje cel, hipotezy badawcze, opis terenu i organizację badań, strategię badań oraz opisuje narzędzia badawcze.

   Rozdział trzeci: zawiera przygotowanie dziecka 6-7 letniego do roli ucznia w świetle badań własnych zawiera charakterystykę badanych dzieci, wyniki badań własnych i analizę statystyczną oraz weryfikację hipotez.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY