Gwarancja bankowa

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 108
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Praca nawiązuje do aspektów umów zabezpieczających wykonanie zobowiązania w prawie polskim. W ramach tej części pracy nawiązano do instytucji prawa cywilnego zabezpieczającego wykonanie zobowiązań, odniesiono się do poręczeń, weksli i poręczenia wekslowego i prawa rzeczowego jako zabezpieczenia wykonania zobowiązania. Nawiązano do bankowych umów zabezpieczających, takich jak akredytywa i inne umowy. Odniesiono się od Gwarancji Skarbu Państwa i pozostałych rodzajów zabezpieczeń wykonania zobowiązania.

Przedstawiono gwarancję bankową - ogólną charakterystyką stosunku prawnego. Odniesiono się do źródeł prawa, konstrukcji umowy gwarancji bankowej, podmiotów stosunku prawnego, zawarcia gwarancji bankowej, rodzajów gwarancji bankowych, gwarancji bankowych w świetle uregulowań międzynarodowych. Przedstawiono charakter prawny gwarancji bankowej na tle innych umów mających charakter zabezpieczający. Nawiązano do gwarancji bankowej a umowy o świadczenie przez osobę trzecią. Odniesiono się do cech prawnych umowy gwarancji bankowej, czyli abstrakcyjności, nieakcesoryjności i pozostałych cech, czyli nieodpłatności i czynności jednostronnie zobowiązującej.

Nawiązano do odpowiedzialności za zobowiązania z umowy gwarancji bankowej, nieodszkodowawczego charakteru odpowiedzialności, odpowiedzialności gwaranta za tak zwany stosunek podstawowy umowy gwarancji bankowej. Przedstawiono uwagi ogólne, zarzuty dotyczące ważności zobowiązania gwaranta, zarzuty osobiste gwaranta przeciwko beneficjentowi gwarancji, zarzuty wynikające z treści umowy gwarancji, odniesiono się do nadużyć prawa jako przesłanki uniknięcia odpowiedzialności przez gwaranta i do wad umowy gwarancyjnej.

Nawiązano również o roszczeniach gwaranta i poręczyciela, sytuacji prawnej gwaranta po zapłaceniu sumy gwarancyjnej i bezpodstawnego wzbogacenia w zobowiązaniach gwarancyjnych.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.

Podobne prace

Dowody w procesie cywilnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 87

Dowód z przesłuchania stron w procesie cywilnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 93