Imprezy masowe

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 127
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 349 zł

Opis pracy

W pracy nawiązano do wolności zgromadzeń jako wolności obywatelskiej, przedstawiono rys historyczny, prawną regulację wolności zgromadzeń, pojęcie wolności zgromadzeń, zagadnienie definicji zgromadzenia, zakres podmiotowy wolności zgromadzeń, ograniczenia wolności zgromadzeń.

Nawiązano do zagadnień imprez masowych jako szczególnego rodzaju zgromadzeń publicznych, pojęcia i regulacji prawnej zgromadzeń publicznych, definicji imprezy masowej, rodzajów imprez masowych.

Odniesiono się do prawnych form działania administracji, pojęcia i klasyfikacji form działania administracji, co poprzedzono uwagami wstępnymi, form działania administracji, decyzji administracyjnej, istoty decyzji, elementów decyzji, podstaw decyzji, uzasadnienia decyzji, uzupełniania, sprostowania i wyjaśnienia treści decyzji, wykonania decyzji organu I instancji.

Nawiązano do decyzji organów administracji samorządowej w przedmiocie organizacji imprez masowych, co poprzedzono uwagami wstępnymi, nawiązano do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy, decyzji wydawane w postępowaniu w/s wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, decyzji zakazującej organizacji imprez masowych, decyzji administracyjnych wydawanych przez wojewodę w zakresie utrwalania przebiegu imprez masowych.

Odniesiono się do kontroli decyzji administracyjnych organów administracji samorządowej dotyczących imprez masowych, co poprzedzono uwagami wstępnymi. Odniesiono się do aspektów kontroli na forum administracji, trybu zwykłego (odwołanie od decyzji), nadzwyczajnego trybu postępowania, kontroli przed sądami administracyjnymi.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 349 zł.