Niezawisłość sędziowska

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 97
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Niniejsza praca poświęcona omówieniu niezawisłości sędziowskiej. Skupiono się na genezie i rozwojowi historycznemu instytucji niezawisłości sędziowskiej. Omówiono zagadnienia związane z powstaniem i kształtowaniem się niezawisłości sędziowskiej w wybranych państwach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych, rozwojem niezawisłości sędziowskiej w Polsce oraz uregulowaniem niezawisłości sędziowskiej w aktach prawa międzynarodowego.

Skupiono się na wyjaśnieniu i scharakteryzowaniu pojęcia i zakresu niezawisłości sędziowskiej. Jest to baza dla podjęcia szczegółowych rozważań poświęconych gwarancjom niezawisłości sędziowskiej. Gwarancje te podzielone zostały na dwa podstawowe rodzaje i omówione w dwóch oddzielnych rozdziałach.

Przedstawione zostały ustrojowe gwarancje niezawisłości sędziego. Do gwarancji tych zaliczono: wysokie kwalifikacje zawodowe i moralne sędziego, stałość zawodu sędziowskiego, niepołączalność zawodu sędziowskiego z innymi zawodami, zasadę apolityczności sędziów, immunitet sędziowski, dyscyplinarną odpowiedzialność sędziego, funkcjonowanie samorządu sędziowskiego, działalność Krajowej Rady Sądownictwa, a także niezależność materialną sędziego.

Drugi rodzaj gwarancji niezawisłości sędziowskiej – gwarancje procesowe – również został omówiony w pracy. W poszczególnych podpunktach scharakteryzowano takie gwarancje procesowe, jak: kolegialność orzekania, udział ławników w orzecznictwie, zasada swobodnej oceny dowodów, instytucja wyłączenia sędziego, jawność postępowania sądowego, tajność narady i głosowania, instytucja prawna określana jako zdanie odrębne (votum separatum), niezmienność składu orzekającego, przestrzeganie kompetencji, zasada jurysdykcyjnej samodzielności sądu karnego, nadrzędność sądu wobec stron procesowych. Zwrócono również uwagę na jeszcze kilka innych procesowych aspektów niezawisłości sędziowskiej.

Podstawę źródłową pracy stanowią monografie omawiające zagadnienie niezawisłości sędziowskiej, artykuły opublikowane w periodykach prawniczych oraz podręczniki do postępowania karnego. Przy pisaniu pracy wykorzystano również treść obowiązujących aktów normatywnych dotyczących analizowanej problematyki.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.

Podobne prace

Niezawisłe sądy na tle standardów Unii Europejskiej UE
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 81