licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 253

INFORMACJA

Temat pracy:
Niezawisłość sędziowska


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 97
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 253
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

       Niniejsza praca poświęcona omówieniu niezawisłości sędziowskiej. Skupiono się na genezie i rozwojowi historycznemu instytucji niezawisłości sędziowskiej. Omówiono zagadnienia związane z powstaniem i kształtowaniem się niezawisłości sędziowskiej w wybranych państwach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych, rozwojem niezawisłości sędziowskiej w Polsce oraz uregulowaniem niezawisłości sędziowskiej w aktach prawa międzynarodowego.

   

      Skupiono się na wyjaśnieniu i scharakteryzowaniu pojęcia i zakresu niezawisłości sędziowskiej. Jest to baza dla podjęcia szczegółowych rozważań poświęconych gwarancjom niezawisłości sędziowskiej. Gwarancje te podzielone zostały na dwa podstawowe rodzaje i omówione w dwóch oddzielnych rozdziałach.

   

      Przedstawione zostały ustrojowe gwarancje niezawisłości sędziego. Do gwarancji tych zaliczono: wysokie kwalifikacje zawodowe i moralne sędziego, stałość zawodu sędziowskiego, niepołączalność zawodu sędziowskiego z innymi zawodami, zasadę apolityczności sędziów, immunitet sędziowski, dyscyplinarną odpowiedzialność sędziego, funkcjonowanie samorządu sędziowskiego, działalność Krajowej Rady Sądownictwa, a także niezależność materialną sędziego.

   

      Drugi rodzaj gwarancji niezawisłości sędziowskiej – gwarancje procesowe – również został omówiony w pracy. W poszczególnych podpunktach scharakteryzowano takie gwarancje procesowe, jak: kolegialność orzekania, udział ławników w orzecznictwie, zasada swobodnej oceny dowodów, instytucja wyłączenia sędziego, jawność postępowania sądowego, tajność narady i głosowania, instytucja prawna określana jako zdanie odrębne (votum separatum), niezmienność składu orzekającego, przestrzeganie kompetencji, zasada jurysdykcyjnej samodzielności sądu karnego, nadrzędność sądu wobec stron procesowych. Zwrócono również uwagę na jeszcze kilka innych procesowych aspektów niezawisłości sędziowskiej.

   

      Podstawę źródłową pracy stanowią monografie omawiające zagadnienie niezawisłości sędziowskiej, artykuły opublikowane w periodykach prawniczych oraz podręczniki do postępowania karnego. Przy pisaniu pracy wykorzystano również treść obowiązujących aktów normatywnych dotyczących analizowanej problematyki.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.