Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opakowan i odpadów opakowaniowych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 84
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 249 zł

Opis pracy

Celem niniejszej pracy jest omówienie obowiązków przedsiębiorców w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. W pracy wykorzystano głównie literaturę przedmiotu polskich autorów. Podstawę źródłową pracy stanowią liczne monografie omawiające problematykę opakowań i odpadów opakowaniowych, a także artykuły opublikowane w czasopismach.

W pracy scharakteryzowano pojęcie opakowań, przedstawiono funkcję jaką pełnią opakowania, oraz wymagania ochrony środowiska dotyczące opakowań i gospodarki odpadami opakowaniowymi. Wymieniono akty prawne i normatywne Unii Europejskiej, dyrektywy i decyzje komisji dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi. Przedstawiono także krajowe regulacje prawne, przeanalizowane i opisane będą system gospodarki odpadami opakowaniowymi, obowiązki przedsiębiorców w tych sprawach. Zaprezentowano nowelizacja ustaw odnoszących się do odpadów opakowaniowych oraz nakreślone będą podstawowe definicje zawarte w aktach prawnych i normatywnych. Omówiono również problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy w związku z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Poruszono także kwestię wymagań ekologicznych dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych, samego zapobiegania odpadom przez redukcję u źródła, omówione są problemy zminimalizowania w opakowaniach ilości niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska substancji z uwzględnieniem metali ciężkich. Zaprezentowane też zostały sprawy związane z wielokrotnym użyciem opakowań oraz z przydatnością do różnych form odzysku.

Zostały przedstawione technologie recyklingu odpadów opakowaniowych a także przedstawione są znaki ekologiczne stosowane na opakowaniach, rodzaje znaków i informacje jakich dostarczają użytkownikom czy firmom usług komunalnych.

Przedstawiono faktyczny stan gospodarki odpadami opakowaniowymi w konkretnym przedsiębiorstwie. Zaprezentowane są formy radzenia sobie danego przedsiębiorstwa z wymogami ochrony środowiska dotyczącymi odpadów opakowaniowych. Przedstawiono także zarówno problemy przedsiębiorstwa z tym związane jak też sposoby ich rozwiązywania.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 249 zł.