Odpowiedzialność Rady Ministrów

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 53
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

W niniejszej pracy omówiona zostanie problematyka odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej samej tylko Rady Ministrów. Regulując problematykę odpowiedzialności politycznej, Konstytucja z 1997 r. najszerzej i wprost unormowała mechanizm odpowiedzialności właśnie Rady Ministrów oraz jej członków przed Sejmem. Tak szerokie unormowanie w Konstytucji z 1997 r. mechanizmu odpowiedzialności politycznej Rady Ministrów oraz jej członków jest uzasadnione przyjęciem przez Konstytucję zracjonalizowanego systemu parlamentarno-gabinetowego, w którym problematyka politycznej odpowiedzialności Rządu jest jego elementem.

Przedstawione zostały kwestie dotyczące systemu rządów w świetle Konstytucji RP: zasady podziału i równowagi władz, pozycja ustrojowa Rady Ministrów i jej funkcje, sposób kreowania Rady Ministrów, oraz relacje między Parlamentem a Radą Ministrów.

Szczegółowo omówiono cała procedurę pociągania członków Rady Ministrów do odpowiedzialności konstytucyjnej i odpowiedzialności karnej. Zaprezentowano zagadnienie związane z postępowaniem w zakresie odpowiedzialności członków Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu. Scharakteryzowano miejsce i rolę Trybunału Stanu w systemie konstytucyjnych organów państwa, procedurę postępowania przed Trybunałem Stanu oraz sankcje wymierzane przez Trybunał Stanu.

Podstawę źródłową pracy stanowią monografie omawiające problematykę dotyczącą Rady Ministrów, podręczniki do prawa konstytucyjnego, artykuły z periodyków prawniczych oraz komentarze do Konstytucji RP.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.

Podobne prace

Status prawny ministra w okresie PRL
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 49

Europejski Trybunał Praw Człowieka
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 113

Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO)
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 78