licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 256

INFORMACJA

Temat pracy:
Odpowiedzialność Rady Ministrów


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 53
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 256
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

       W niniejszej pracy omówiona zostanie problematyka odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej samej tylko Rady Ministrów. Regulując problematykę odpowiedzialności politycznej, Konstytucja z 1997 r. najszerzej i wprost unormowała mechanizm odpowiedzialności właśnie Rady Ministrów oraz jej członków przed Sejmem. Tak szerokie unormowanie w Konstytucji z 1997 r. mechanizmu odpowiedzialności politycznej Rady Ministrów oraz jej członków jest uzasadnione przyjęciem przez Konstytucję zracjonalizowanego systemu parlamentarno-gabinetowego, w którym problematyka politycznej odpowiedzialności Rządu jest jego elementem.

   

      Przedstawione zostały kwestie dotyczące systemu rządów w świetle Konstytucji RP: zasady podziału i równowagi władz, pozycja ustrojowa Rady Ministrów i jej funkcje, sposób kreowania Rady Ministrów, oraz relacje między Parlamentem a Radą Ministrów.

   

      Szczegółowo omówieno cała procedurę pociągania członków Rady Ministrów do odpowiedzialności konstytucyjnej i odpowiedzialności karnej. Zaprezentowano zagadnienie związane z postępowaniem w zakresie odpowiedzialności członków Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu. Scharakteryzowano miejsce i rolę Trybunału Stanu w systemie konstytucyjnych organów państwa, procedurę postępowania przed Trybunałem Stanu oraz sankcje wymierzane przez Trybunał Stanu.

   

      Podstawę źródłową pracy stanowią monografie omawiające problematykę dotyczącą Rady Ministrów, podręczniki do prawa konstytucyjnego, artykuły z periodyków prawniczych oraz komentarze do Konstytucji RP.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.