Swobodny przepływ pracowników

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 117
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Niniejsza praca jest poświęcona swobodnemu przepływowi pracowników. Przedstawione zostały ogólne rozważania na temat podstawowych wolności wspólnego rynku Unii Europejskiej. W poszczególnych punktach przybliżono cztery fundamentalne swobody (wolności) wspólnego rynku Unii Europejskiej, a mianowicie: zasadę swobodnego przepływu towarów, zasadę wolności przedsiębiorczości, wolność świadczenia usług oraz zasadę swobodnego przepływu kapitałów i płatności.

Zaprezentowano kwestie związane z podmiotowym zakresem swobodnego przepływu pracowników. Przedstawiono tu charakterystykę pracowników, osób z nimi związanych, studentów, osób doskonalących się zawodowo, oraz innych podmiotów do których ma zastosowanie zasada swobodnego przepływu osób. W dalszej części omówiono wyłączenia podmiotowe w zasadzie swobodnego przepływu pracowników.

Zawarto analizę przedmiotowego zakresu swobodnego przepływu pracowników. Przedstawiono charakterystykę takich elementów swobodnego przepływu pracowników, jak: prawo wyjazdu z kraju ojczystego, prawo wjazdu do kraju przyjmującego, prawo poszukiwania pracy, prawo stałego pobytu w państwie przyjmującym, równość traktowania, specjalne uprawnienia członków rodziny pracownika i wreszcie prawo pozostania na terytorium państwa członkowskiego po zaprzestaniu wykonywania pracy.

Zawarto rozważania na temat systemu zabezpieczenia socjalnego pracowników przemieszczających się. Ponieważ jest to tematyka niezwykle rozległa, dla potrzeb niniejszej pracy scharakteryzowano pokrótce zagadnienia dotyczące głównych zasady wspólnotowego systemu ubezpieczeń społecznych, a także podmiotowego i przedmiotowego zakresu tego systemu.

Podstawę źródłową pracy stanowią monografie omawiające problematykę materialnego prawa wspólnotowego, komentarze do Traktatu Rzymskiego, jak również opracowania zawierające teksty źródłowe wraz z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.

Podobne prace

Migracje zarobkowe Polaków
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 117