licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 263

INFORMACJA

Temat pracy:
Swobodny przepływ pracowników


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 117
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 263
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

    Niniejsza praca jest poświęcona swobodnemu przepływowi pracowników. Przedstawione zostały ogólne rozważania na temat podstawowych wolności wspólnego rynku Unii Europejskiej. W poszczególnych punktach przybliżono cztery fundamentalne swobody (wolności) wspólnego rynku Unii Europejskiej, a mianowicie: zasadę swobodnego przepływu towarów, zasadę wolności przedsiębiorczości, wolność świadczenia usług oraz zasadę swobodnego przepływu kapitałów i płatności.

   Zaprezentowano kwestie związane z podmiotowym zakresem swobodnego przepływu pracowników. Przedstawiono tu charakterystykę pracowników, osób z nimi związanych, studentów, osób doskonalących się zawodowo, oraz innych podmiotów do których ma zastosowanie zasada swobodnego przepływu osób. W dalszej części omówiono wyłączenia podmiotowe w zasadzie swobodnego przepływu pracowników.

   Zawarto analizę przedmiotowego zakresu swobodnego przepływu pracowników. Przedstawiono charakterystykę takich elementów swobodnego przepływu pracowników, jak: prawo wyjazdu z kraju ojczystego, prawo wjazdu do kraju przyjmującego, prawo poszukiwania pracy, prawo stałego pobytu w państwie przyjmującym, równość traktowania, specjalne uprawnienia członków rodziny pracownika i wreszcie prawo pozostania na terytorium państwa członkowskiego po zaprzestaniu wykonywania pracy.

   Zawarto rozważania na temat systemu zabezpieczenia socjalnego pracowników przemieszczających się. Ponieważ jest to tematyka niezwykle rozległa, dla potrzeb niniejszej pracy scharakteryzowano pokrótce zagadnienia dotyczące głównych zasady wspólnotowego systemu ubezpieczeń społecznych, a także podmiotowego i przedmiotowego zakresu tego systemu.

   Podstawę źródłową pracy stanowią monografie omawiające problematykę materialnego prawa wspólnotowego, komentarze do Traktatu Rzymskiego, jak również opracowania zawierające teksty źródłowe wraz z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości.

   Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.