Umowa przedwstępna

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 108
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Niniejsza praca jest poświęcona instytucji umowy przedwstępnej. Przedstawiona została ogólna charakterystyka umowy przedwstępnej: rys historyczny, definicja, zakres umów poprzedzanych umową przedwstępną, porównanie umowy przedwstępnej z innymi podobnymi instytucjami prawa cywilnego oraz przybliżenie problematyki kauzalności umowy przedwstępnej.

Omówiono kwestię treści umowy przedwstępnej: konieczne składniki umowy przedwstępnej, istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, określenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej oraz dodatkowe zastrzeżenia umowne. Rozdział trzeci poświęcony zagadnieniu zawarcia umowy przedwstępnej: podmiotom, które mogą być stronami takiej umowy, jak również zawieraniu umowy przedwstępnej przez przedstawiciela.

Zawarto charakterystykę praw i obowiązków stron umowy przedwstępnej. Zaprezentowano zagadnienia formy zawierania umowy przedwstępnej, wad oświadczeń woli o zawarciu umowy przedwstępnej oraz rozwiązania tej umowy. Omówiono skutki prawne niewykonania umowy przedwstępnej.

Podstawę źródłową pracy stanowią monografie omawiające problematykę dotyczącą umowy przedwstępnej, podręczniki i komentarze do kodeksu cywilnego, artykuły zawarte w periodykach prawniczych, a także zbiory orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.