licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 27

INFORMACJA

Temat pracy:
Administrowanie zakładem opieki zdrowotnej


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 61
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 27
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Przepisy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zapewniają w art. 68 każdemu obywatelowi prawo do ochrony zdrowia i zobowiązują władze publiczne do zapewnienia jej obywatelom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, finansowanych z budżetu państwa. Owa norma konstytucyjna znalazła swoje odzwierciedlenie, między innymi, w ustawach samorządowych, w których określono zadania poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego jako organizatorów ochrony zdrowia . W związku z tym można postawić pytanie, w jaki sposób ów obowiązek ma być realizowany.

    Samorząd terytorialny różnych szczebli poprzez swoje jednostki, czyli publiczne zakłady opieki zdrowotnej może świadczyć usługi medyczne i w ten sposób realizować politykę zdrowotną na danym terenie, bądź też ograniczyć się do roli koordynatora polityki zdrowotnej regionu, wykorzystując różnorodne formy świadczenia tychże usług .

    Rola, jaką ma odegrać samorząd terytorialny w kształtowaniu systemu opieki zdrowotnej w Polsce, nie jest do końca sprecyzowana. Twórcy reformy zakładali uzdrowienie niewydolnej służby zdrowia poprzez włączenie do systemu opieki zdrowotnej niektórych mechanizmów regulacji wolnorynkowej, które to mechanizmy miały przede wszystkim zadziałać na linii pacjent-lekarz pierwszego kontaktu. W zasadzie zaś brak było przewodniej idei dla przekształceń własnościowych w odniesieniu do publicznych zakładów opieki zdrowotnej .

    W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym , publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w zdecydowanej większości, do dnia 1 stycznia 1999 r. zostały przekształcone w samodzielne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Ta nowa forma organizacyjna, z racji na wyposażenie jej w samodzielność prawną, stała się atrakcyjna dla samorządów, albowiem zgodnie z Zgodnie bowiem z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Kasy Chorych, jako podmioty uprawnione do zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych, przejęły główny ciężar finansowania działalności tych zakładów opieki zdrowotnej.

    Z punktu widzenia dalszych przekształceń systemowych, w tym przede wszystkim własnościowych, samodzielne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej znalazły się w orbicie zainteresowań tych wszystkich, którzy w prywatyzacji służby zdrowia widzą szansę prawidłowego rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

    Samodzielne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej wraz z innymi niepublicznymi podmiotami, świadczącymi usługi medyczne, mogły być na równorzędnych zasadach kontrahentami Kas Chorych, co w założeniach ustawodawcy miało spowodować włączenie publicznych jednostek ochrony zdrowia do walki o pacjenta.

    Praca nie jest poświęcona wszystkim zagadnieniom dotyczącym publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lecz konkretnie administrowaniu publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W pierwszym rozdziale przedstawiona została ogólna charakterystyka zakładu administracyjnego, ponieważ publiczny zakład opieki zdrowotnej posiada status zakładu administracyjnego. Rozdział drugi zawiera obszerne omówienie poszczególnych podmioty administrujących publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Z kolei w rozdziale trzecim opisane zostały podstawowe zasady świadczenia usług medycznych w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. I wreszcie w czwartym, ostatnim rozdziale pracy, zaprezentowano zagadnienie kontroli administracyjnej nad publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.