Organizacja Narodów Zjednoczonych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 44
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Zamieszczono podstawowe wiadomości dotyczące ONZ. Pokrótce przedstawiono genezę, cele, zasady oraz funkcje tejże organizacji. Omówiono także przedstawione zasady członkostwa. W ujęciu tabelarycznym przedstawiono dynamikę wzrostu liczby krajów od 1945r, czyli niemal od początku powstania ONZ.

Przedstawiono organy ONZ. Wśród nich między innymi Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Rada Powiernicza. Ukazano zasady funkcjonowania tych organów, a więc sposobu tworzenia porządku prawnego w organizacji. Omówiono następujące kwestie: organizacja organów ONZ, ich uprawnienia, zasady wybierania członków, długość kadencji, dotychczasowy dorobek. Omówiono rola organów doradczych.

Przedstawiono organy wyspecjalizowane ONZ oraz ich działalności na świecie. (Ponieważ organów tych jest bardzo dużo, dla potrzeb tej pracy wybrano najpopularniejsze). Omówiono takie organy jak MOP, UNESCO, WHO, Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace

Zasada legalizmu w prawie karnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 95

Dwuinstancyjność w postępowaniu administracyjnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71

Ochrona praw człowieka w postępowaniu sądowym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 111