Prawo podatkowe

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 36
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Omówiono podstawowe definicje związane z prawem podatkowym. Przedstawiono pojęcie prawa podatkowego, omówiono podatek w kategoriach ekonomicznych i prawnych, przedstawiono również założenia systemu podatkowego w Polsce. Ponieważ do ogółu pracowników mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w dalszej części pracy ogólnie omówiono tę ustawę. Przedstawiono również kryteria podziału podatku dochodowego od osób fizycznych.

Omówiono stosunek pracy w kategoriach powstania zobowiązania podatkowego. Scharakteryzowano więc stosunek pracy, oraz wynagrodzenie ponieważ stanowi ono przychód pracownika od którego odprowadzany jest podatek dochodowy. Osobna część pracy została poświęcona innym niż wynagrodzenie przychodom ze stosunku pracy oraz pozapłacowym świadczeniom, które pracownicy mogą otrzymywać od swych pracodawców. Wszystkie te elementy zostały omówione pod kątem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przedstawiono ogólne zasady ustalania wysokości należnego podatku.

Materiały wykorzystane w pracy pochodzą ze źródeł wtórnych. Są to zarówno pozycje książkowe, jak również artykuły z literatury fachowej, akty prawne oraz materiały udostępniane podczas szkoleń na temat podatku dochodowego od osób fizycznych.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace

Grupy kapitałowe
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 89

Kontrola celna
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 91

Administracja celna
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71