Bezrobocie w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 78
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Omówiono podstawowe pojęcia rynku pracy, podaży i popytu na pracę oraz równowagi na rynku pracy. Przedstawione zostało pojęcie bezrobocia, jego rozwoju i przyczyny oraz społeczne i ekonomiczne skutki. Opisano również środki polityki rynku pracy, które zgodnie ze standardami międzynarodowymi zostały podzielone na dwie grupy: aktywne i pasywne.

Omówiono zjawiska zachodzące na rynku pracy w województwie łódzkim w latach dziewięćdziesiątych. Przedstawione w tej części pracy informacje o stanie, dynamice i strukturze bezrobocia oraz o wolnych miejscach pracy tworzonych przez małe i duże przedsiębiorstwa, ukazują obraz zmian jakie miały miejsce w ostatnich latach. Nawiązano do problemów nierównowagi na rynku pracy w województwie łódzkim. Nierównowaga ta jest podstawowym zagrożeniem dla wzrostu gospodarczego i sytuacji materialnej społeczeństwa.

Przedstawiono formy przeciwdziałania bezrobociu, jakie zostały zastosowane w województwie łódzkim, w celu zmniejszenia i złagodzenia skutków bezrobocia. Poza formami aktywnymi i pasywnymi były również realizowane tzw. Programy Specjalne, których działanie miało na celu pomoc bezrobotnym zakwalifikowanych do grup ryzyka.

Przedstawiono również perspektywy rynku pracy w województwie łódzkim do roku 2010. Zostało ono opracowane na podstawie pomigracyjnej prognozy rozwoju ludności Polski na lata 1990 - 2010, sporządzonej w GUS w I kwartale 1991 roku. Prognoza bezrobocia jest niezbędna do określenia kierunków i instrumentów przeciwdziałania bezrobociu w przyszłości. W pracy wykorzystano podstawową literaturę przedmiotu oraz dane udostępnione w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace

Dynamika bezrobocia w województwie dolnośląskim
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 98

Metody przeciwdziałania bezrobociu kobiet
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 95

Gospodarka odpadami komunalnymi w wybranym województwie
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 70