Prawo do życia

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 69
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Koncepcja człowieka i jego miejsca w świecie zmieniała się wraz z rozwojem cywilizacji. Na początku XXI wieku człowiek przestał być pojmowany jako ktoś szczególny, od kogo zależy istnienie gatunku ludzkiego, a stał się tylko jednym z elementów świata.

Prawa człowieka nie dają nam zapomnieć o naszej niezależności, swobodzie, autonomii. Pozwalają zachować indywidualizm, traktują każdego z nas jako istotę niepowtarzalną.

We współczesnym świecie prawa człowieka zajmują ważne miejsce. Ponieważ dopiero po naruszeniu praw w pełni dostrzegamy ich istnienie, potrzebę i znaczenie, szybki rozwój praw człowieka nastąpił w wyniku doświadczeń II wojny światowej. Sformułowane wówczas dokumenty stanowią do dzisiejszego dnia źródło praw i wolności człowieka.

Podstawą europejskiego systemu praw człowieka stała się Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Postanowienia Konwencji są wskaźnikiem dla określenia sytuacji prawnej człowieka, określenia granicy wpływu państwa i prawa na sprawy jednostki.

Polska jest stroną Konwencji od kilkunastu lat. Należyte więc miejsce musiały znaleźć prawa i wolności człowieka w Konstytucji RP z 1997 roku. Tym zagadnieniom poświęcono pierwszą część pracy. Przedstawiono jak kształtowały się prawa człowieka, czym są i jak należy je rozumieć. Wyodrębniono prawa nienaruszalne. Jednym z takich praw jest prawo do życia. Jest to jednocześnie najważniejsze prawo człowieka, bo jedynie zachowanie życia pozwala na korzystanie z innych praw. Dlatego opisano dokumenty w jakich to prawo jest zagwarantowane, przedstawiono przepisy, które dopuszczają możliwość ingerencji w prawo do życia oraz jakie są zagrożenia prawa do życia i jakie kroki państwa powinny podjąć, aby zapewnić pełną jego ochronę. Podjęto też próbę zajęcia stanowiska wobec aborcji.

Nie sposób jednak pisać o prawie do życia i pominąć problem stosowania kary śmierci. Dwa ostatnie rozdziały poświęcono tej części tematu pracy. Opisano jak dawniej odnoszono się do kary śmierci, gdzie dziś można znaleźć regulacje dotyczące stosowania kary śmierci i które przepisy budzą najwięcej zastrzeżeń. Kara śmierci była dawniej wykonywana także w Polsce, dlatego opisano zasady jej wykonywania oraz wyodrębniłam przestępstwa, które były nią zagrożone.

Wymieniono też kraje na świecie, które nie zrezygnowały ze stosowania kary śmierci i te w których nie jest ona przewidziana. Ostatnia część pracy to argumenty zwolenników i przeciwników kary śmierci i próba odniesienia się do nich, a także opinia o stosowaniu kary śmierci.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace