Problem zmartwychwstania według pierwszego listu do koryntian

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 84
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Podstawą wiary chrześcijańskiej jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. O tym wydarzeniu od tysiącleci głoszą w swej nauce apostołowie.

Myśl o tym, że człowiek może żyć wiecznie budziła nadzieję a zarazem niepokój i trwogę przybierając różne kształty.

Zmartwychwstanie jest wydarzeniem, które ukazuje w nowym świetle cały dramat życia, całą tajemnicę ludzkiego losu. Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, zostawała poddawana w wątpliwość i kwestionowana. Ma ona swoje uzasadnienie w Piśmie Świętym. Najstarsze świadectwo tego wydarzenia, przekazał nam św. Paweł w swym Pierwszym Liście do Koryntian. Apostoł Narodów naukę tę ujął i wyłożył ją w najgłębszy sposób.

Praca zmierza do przedstawienia prawd płynących z nauki o zmartwychwstaniu, jaka przekazana została przez św. Pawła, wobec zaistniałego w gminie Korynckiej problemu, stanowiącego przedmiot badań tej pracy.

W części pierwszej przedstawiono życie, działalność i twórczość św. Pawła. Uwzględniono kolejne fakty z jego życia, przebiegu podróży. Dokonano analizy listów Pawłowych, wydobywając z nich najistotniejsze treści, które to św. Paweł starał się przekazać ich adresatom. Mówiąc o nauce św. Pawła o zmartwychwstaniu, nie można pominąć ukazania wizerunku i twórczości tego, którego określa się mianem Apostoła Narodów.

Część druga, zajmuje się przedstawieniem i poszukiwaniem początków myśli i wiary w zmartwychwstanie, w wybranych tekstach Starego Testamentu. To pozwoliło ukazać w jaki sposób kształtowała się ta wiara, gdzie miała swe źródło i jak była wyrażana. Uwzględnione zostało w tej części również stanowisko świata helleńskiego z jego nauką i wiarą w zmartwychwstanie, wyrażoną poprzez kulty misteryjne.

Zestawienie tych dwóch tak odmiennych dla siebie światów, wraz z przedstawionym przez nich obrazem zmartwychwstania jest znaczące, wtedy gdy mowa jest o nauce św. Pawła. Dla niego a tym samym jego nauki ani Stary Testament ani hellenizm nie był obcy.

W ostatniej trzeciej części pracy, główny trzon stanowi przedstawienie samej nauki św. Pawła odnośnie zmartwychwstania, którą to zawarł w swych listach. Zwłaszcza w 1 Liście do Koryntian. Poprzedzona ona została przedstawieniem obrazu Koryntu, w którym problem zmartwychwstania zaistniał. Sytuacji tego miasta, jego struktury, stosunków, poglądów, rozłamów i ich przyczyn.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.