Współpraca szkoły z rodziną w latach 1981-2001

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 65
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Tematyka pracy koncentruje się na środowisku rodzinnym, które w decydującym stopniu kształtuje dojrzałość szkolną. Dzieci, którym rodzinne środowisko stwarza mniej korzystne warunki z punktu widzenia ich rozwoju intelektualnego, psychicznego i społecznego są na ogół gorzej przygotowane do podjęcia obowiązku szkolnego. Gdy w środowisku dziecka brakuje intelektualnych bodźców, gdy rodzice nie przejawiają żadnych zainteresowań kulturalnych i tłumią jego poznawane zainteresowania, lekceważą jego naukę, a obowiązek uczęszczania do szkoły traktują jako narzucaną konieczność, dziecku brak jest bodźców koniecznych do rozwoju umysłowego, brak społecznych wzorców i uczuciowych podniet, które by pobudzały je do nauki.

W pierwszej części pracy, autor przedstawia istotę współdziałania rodziny i szkoły, w oparciu o literaturę przedmiotu. Kolejne rozdziały opierają się o artykuły z pisma „Życia Szkoły”.

Druga część pracy dotyczy form współpracy środowiska rodzinnego i szkolnego.

Trzecia część pracy opisuje problemy pedagogizacji rodziców, a w ostatniej, czwartej części pracy, autor porusza problem trudności w konkretach rodzinnych ze szkołą.

Zamiarem autora jest zapoznanie z różnorodnością celów i zasad, jakie obowiązują w procesie skutecznego współdziałania nauczycieli i rodziców.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace

Role zespołowe jako osobiste zasoby pracowników urzędu państwowego
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 87

Prawne aspekty ochrony wód na szczeblu gminnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 91