licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 289

INFORMACJA

Temat pracy:
Zmiany w systemie opieki zdrowotnej w Polsce


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 137
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 289
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Na przełomie lat 1998 i 1999 w Polsce zostały wdrożone cztery podstawowe reformy ustrojowe. Jedną z nich była reforma systemu opieki zdrowotnej, która wprowadziła odmienny system finansowania oparty na zasadach ubezpieczenia.

   Reforma systemu zdrowotnego wprowadzona została na podstawie Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Ustawa ta wprowadziła system ubezpieczenia zdrowotnego, który jest powszechny i obowiązkowy. Oparcie systemu ochrony zdrowia o zasadę powszechności i obowiązkowości oznacza, że ochroną zdrowia zostały objęte wszystkie grupy społeczne oraz wszyscy obywatele.

   Celem tej pracy, zatytułowanej „Zmiany w systemie Opieki Zdrowotnej w Polsce”, jest przedstawienie zmian z zakresu opieki zdrowotnej. Reforma ta była następstwem zmian zachodzących po zmianach politycznych po roku 1989. Wprowadzenie reformy opieki zdrowotnej było uzupełnieniem a jednocześnie odpowiedzią i uzupełnieniem zachodzących zmian w Polsce.

   Pierwsza część pracy przedstawia zmiany organizacyjne w zakresie ochrony zdrowia. Opisano system usług zdrowotnych, główne elementy jej funkcjonowania, procesy zarządzania do roku 1991. Następstwem zmian systemowych było przeobrażenie sektora publicznego, który w dotychczasowej formie był trudny do zarządzania oraz zmiany zasad finansowania opieki zdrowotnej.

   W części drugiej przedstawiono reformę opieki zdrowotnej wprowadzoną Ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, dzięki której zostały wyodrębnione trzy podstawowe funkcje systemu opieki zdrowotnej. Pierwsza z nich to funkcja finansowania opieki zdrowotnej przez Fundusz Ochrony Zdrowia. Druga to udzielanie świadczeń na rzecz ubezpieczonych przez Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz personel medyczny. Ostatnia funkcja określa organizowanie instytucji, w których zakresie jest świadczenie usług zdrowotnych – poradnie, szpitale, przychodnie, itp.

   W części trzeciej obszernie opisano zasady kontraktowania usług zdrowotnych na przykładzie dawnej Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych. Została tu przedstawiona struktura organizacyjna, funkcje i finansowanie Kas Chorych, jak również zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych.

   Czwarta część zawiera ocenę reformy po dwóch latach jej funkcjonowania. W tej części podjęto próbę zestawienia i zaprezentowania opinii różnych grup społecznych, środowisk, itp., dotyczących funkcjonującej reformy opieki zdrowotnej. Najciekawsze opinie wyrażono w oparciu o publikowane raporty, ankiety, opinie wyrażone przez ubezpieczonego – pacjenta, którego powodzenie lub porażka tej reformy dotyczy bezpośrednio.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY