Aborcja - podziemie aborcyjne

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 99
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 139 zł

Opis pracy

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z aborcją, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów odnoszących się do regulacji polskiego prawa dotyczącego aborcji.

Pierwszy rozdział pracy odnosi się do podstawowych pojęć związanych z aborcją. Opisano w ramach rozdziału pojęcie aborcji, metody aborcji, skutki aborcji i sposób podejścia do problemu aborcji ze strony społeczeństwa.

Drugi z rozdziałów pracy przybliża zmiany w polskim systemie prawnym, związane z aborcją od roku 1818, kiedy wprowadzono w życie Kodeks Karny określający odpowiedzialność za przeprowadzenie aborcji. Rozdział nawiązuje do regulacji prawnych obowiązujących w poszczególnych zaborach, austriackim, rosyjskim i niemieckim. W poszczególnych podrozdziałach omówiono kodeksy karne z lat 1932, 1969 i 1997, jak również ustawy z lat 1956 i 1993.

Rozdział trzeci pracy nawiązuje do przerywania ciąży z medycznego punktu widzenia.

Czwarty rozdział pracy skupia się na omówieniu legalnych przyczyn aborcji i aspektów z tymi przyczynami związanych. W oparciu o obowiązujące obecnie przepisy wyróżniono trzy przyczyny przerywania ciąży, które zostały szczegółowo omówione na łamach rozdziału.

Piąty rozdział pracy nawiązuje do nielegalnych przyczyn aborcji. W analizie tego typu punktem wyjścia są wszystkie przyczyny aborcji, nie zalegalizowane w stosownych przepisach, dlatego też zakres analizy na potrzeby rozdziału nawiązuje do licznych pobudek, skłaniających kobiety do usunięcia ciąży.

Szósty rozdział pracy odnosi się do podziemia aborcyjnego. W ramach rozdziału nawiązano do szacunków związanych ze skalą zjawiska, jak również do wiarygodności obliczeń przedstawianych w mediach. Przedstawiono sposób funkcjonowania podziemia aborcyjnego i nawiązano do miejsc realizacji zabiegów nielegalnego przerywania ciąży.

Siódmy, ostatni rozdział przedstawia pokrótce aspekty związane z praktyką zapobiegania podziemiu aborcyjnemu w Polsce.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 139 zł.