licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 295

INFORMACJA

Temat pracy:
Dynamika bezrobocia w województwie dolnośląskim


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 98
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 295
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

    Uwarunkowania rynku pracy są jednym z podstawowych wskaźników ekonomicznych umożliwiających zobrazowanie sytuacji gospodarczej danego regionu lub całego państwa. Punktem zainteresowania niniejszej pracy jest problematyka bezrobocia w ujęciu teoretycznym, ale także w odniesieniu do województwa dolnośląskiego. Celem pracy jest przedstawienie teoretycznych aspektów związanych z bezrobociem, sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim, jak również określenie wpływu bezrobocia na sytuację życiową osób bezrobotnych. Praca składa się z czterech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy poświęcony został podstawowym zagadnieniom rynku pracy i bezrobocia. Przedstawiono tu definicję rynku pracy, które jest kluczowym pojęciem dla całej problematyki poruszanej na jej łamach. Odniesiono się do segmentacji rynku pracy, jak również przedstawiono pojęcia popytu na pracę i podaży pracy. Przybliżono pojęcie bezrobocia i osoby bezrobotnej, które są także pojęciami ważnymi w aspekcie problematyki omawianej w dalszej części pracy. Rozdział pierwszy zawiera również odniesienie do sposobu pomiaru bezrobocia.

   Drugi rozdział pracy odnosi się do bezrobocia w teoriach ekonomicznych. Przedstawiono najważniejsze teorie ekonomiczne związane z bezrobociem, takie jak teorię keynesowską, neoklasyczną, płacy efektywnej i naturalnej stopy bezrobocia. Odniesiono się tu również do rodzajów bezrobocia, jego przyczyn, skutków ekonomicznych i społecznych. Rozdział drugi traktuje również o metodach przeciwdziałania zjawisku bezrobocia.

   Rozdział trzeci pracy nawiązuje do kwestii bezrobocia w województwie dolnośląskim. Przedstawiono sytuację na rynku pracy w Polsce i bezrobocia w województwie dolnośląskim na tle sytuacji w kraju. Przedstawiono strukturę bezrobocia w poszczególnych powiatach województwa, według działu gospodarki narodowej, wykształcenia, wieku i okresu pozostawania bez pracy.

   Rozdział czwarty pracy jest rozdziałem badawczym, w którym przedstawiono metodologię i wyniki badań własnych. Przedstawiono przedmiot i cel badań, problemy badawcze i hipotezy, zmienne zależne i niezależne, jak również wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze. Scharakteryzowano teren badań i badaną grupę. Przedstawiono również wyniki i analizę badań własnych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.