Zawieszenie postępowania administracyjnego

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 45
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Celem niniejszej pracy jest analiza podstawowych elementów konstrukcyjnych instytucji procesowej zawieszenia postępowania administracyjnego. W szczególności za takie uznano: podstawy zawieszenia postępowania administracyjnego (o zróżnicowanym charakterze), skutki zawieszenia postępowania z wyznaczeniem granic dopuszczalności czynności procesowych w tym okresie, podstawy podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego oraz formę procesową rozstrzygnięć w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego. Wskazanym elementom poświęcono kolejne fragmenty pracy.

Zakres analizy instytucji zawieszenia postępowania ograniczono w pracy do ram ogólnego postępowania administracyjnego. To ostatnie pojęcie użyto w znaczeniu, jakie nadaje mu doktryna postępowania administracyjnego, odnosząc go do określonego w kodeksie postępowania administracyjnego trybu załatwiania spraw administracyjnych przez organy administracyjne, w formie decyzji administracyjnej . Zakresem rozważań nie objęto zatem instytucji zawieszenia postępowania administracyjnego regulowanej przepisami proceduralnymi o charakterze szczególnym.

Podstawowym problemem badawczym uczyniono ocenę prawidłowości konstrukcji zawieszenia ogólnego postępowania administracyjnego. Ustaleń tych dokonywano przy uwzględnieniu dwóch istotnych wartości proceduralnych: ciągłości (zwartości) postępowania jako elementu zasady szybkości postępowania i stabilności czynności procesowych, zakładając konieczność należytego ich wyważenia. Choć w pierwszej z nich tkwi element techniczny, jej wymiar nie może podlegać pomniejszeniu ze względu na zasadę demokratycznego państwa prawnego, stanowiąc w istocie jej komponent. Wymóg zapewnienia stabilności działań procesowych wynika zaś już z zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego .

Praca oparta jest na metodzie dogmatycznej, rozumianej jako działalność zmierzająca do ustalenia treści norm prawnych i zbadania ich związków, ujmowania ich w pewną całość w celu wydobycia pewnych idei przewodnich czy zasad, które mogą ułatwić stosowanie prawa . Sięgnięcie do niej pozwala bowiem na ustalenie aktualnej konstrukcji prawnej zawieszenia ogólnego postępowania administracyjnego. Jej wykorzystanie stanowi zatem warunek niezbędny do sformułowania wniosków. W trakcie przeprowadzonej analizy tematu wykorzystano osiągnięcia doktryny prawa administracyjnego, a w pewnym zakresie także dorobek nauki postępowania cywilnego. Dla przedstawienia ewolucji określonych rozwiązań procesowych i wynikających stąd spostrzeżeń zastosowano w pracy metodę historyczną. Pozwoliło to ukazać przeobrażenia w regulacji prawnej zmierzające do stworzenia wyodrębnionej instytucji zawieszenia ogólnego postępowania administracyjnego.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.

Podobne prace

Dwuinstancyjność w postępowaniu administracyjnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71

Zasada informowania stron w postępowaniu administracyjnym
Rodzaj pracy: Dyplomowa | Stron: 30

Osoba fizyczna jako strona w postępowaniu cywilnym
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 52