licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 311

INFORMACJA

Temat pracy:
Zawieszenie postępowania administracyjnego


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 149 z

 
Ilo stron: 45
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 311
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 149 z

Tre pracy:

    Celem niniejszej pracy jest analiza podstawowych elementów konstrukcyjnych instytucji procesowej zawieszenia postępowania administracyjnego. W szczególności za takie uznano: podstawy zawieszenia postępowania administracyjnego (o zróżnicowanym charakterze), skutki zawieszenia postępowania z wyznaczeniem granic dopuszczalności czynności procesowych w tym okresie, podstawy podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego oraz formę procesową rozstrzygnięć w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego. Wskazanym elementom poświęcono kolejne fragmenty pracy.

    Zakres analizy instytucji zawieszenia postępowania ograniczono w pracy do ram ogólnego postępowania administracyjnego. To ostatnie pojęcie użyto w znaczeniu, jakie nadaje mu doktryna postępowania administracyjnego, odnosząc go do określonego w kodeksie postępowania administracyjnego trybu załatwiania spraw administracyjnych przez organy administracyjne, w formie decyzji administracyjnej . Zakresem rozważań nie objęto zatem instytucji zawieszenia postępowania administracyjnego regulowanej przepisami proceduralnymi o charakterze szczególnym.

    Podstawowym problemem badawczym uczyniono ocenę prawidłowości konstrukcji zawieszenia ogólnego postępowania administracyjnego. Ustaleń tych dokonywano przy uwzględnieniu dwóch istotnych wartości proceduralnych: ciągłości (zwartości) postępowania jako elementu zasady szybkości postępowania i stabilności czynności procesowych, zakładając konieczność należytego ich wyważenia. Choć w pierwszej z nich tkwi element techniczny, jej wymiar nie może podlegać pomniejszeniu ze względu na zasadę demokratycznego państwa prawnego, stanowiąc w istocie jej komponent. Wymóg zapewnienia stabilności działań procesowych wynika zaś już z zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego .

    Praca oparta jest na metodzie dogmatycznej, rozumianej jako działalność zmierzająca do ustalenia treści norm prawnych i zbadania ich związków, ujmowania ich w pewną całość w celu wydobycia pewnych idei przewodnich czy zasad, które mogą ułatwić stosowanie prawa . Sięgnięcie do niej pozwala bowiem na ustalenie aktualnej konstrukcji prawnej zawieszenia ogólnego postępowania administracyjnego. Jej wykorzystanie stanowi zatem warunek niezbędny do sformułowania wniosków. W trakcie przeprowadzonej analizy tematu wykorzystano osiągnięcia doktryny prawa administracyjnego, a w pewnym zakresie także dorobek nauki postępowania cywilnego. Dla przedstawienia ewolucji określonych rozwiązań procesowych i wynikających stąd spostrzeżeń zastosowano w pracy metodę historyczną. Pozwoliło to ukazać przeobrażenia w regulacji prawnej zmierzające do stworzenia wyodrębnionej instytucji zawieszenia ogólnego postępowania administracyjnego.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 149 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.