licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 315

INFORMACJA

Temat pracy:
Egzekucja administracyjna z rachunku bankowego


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 56
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 315
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

    Celem pracy jest omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących egzekucji administracyjnej z rachunku bankowego.

    Administracja publiczna dysponuje wieloma możliwościami kształtowania uprawnień i obowiązków podmiotów administrowanych. Te uprawnienia i obowiązki w szczególności określane są w drodze aktów administracyjnych podejmowanych przez uprawnione organy w postępowaniu orzekającym. Ponadto znaczna część uprawnień i obowiązków może wynikać wprost z przepisów prawa. We wszystkich tych przypadkach, niezależnie od formy określenia uprawnienia lub obowiązku, organy administracji publicznej zainteresowane są ich wykonaniem. Jest to oczywisty przejaw dążenia do pełnej realizacji działań administracji publicznej. Dążenie administracji do wykonania stanowionych przez siebie aktów administracyjnych, czy też „czuwanie” nad wykonaniem obowiązków wynikających wprost z przepisów prawnych, będzie następowało w różnych formach i różnymi sposobami. W przypadku aktów uprawniających organy administracji publicznej mogą jedynie zachęcać adresata do skorzystania z danych uprawnień. Akty negatywne w ogóle nie będą nadawały się do wykonania. Podobnie będzie w przypadku aktów deklaratoryjnych .

    Z zupełnie inną sytuacją będziemy mieć do czynienia, gdy będzie chodziło o wykonanie nakazów bądź przestrzeganie zakazów ustanowionych przez administrację albo wynikających wprost z przepisów prawa. W tym przypadku organy administracji publicznej będą nie tylko zainteresowane wykonaniem tych nakazów lub respektowaniem zakazów, ale będą miały prawny obowiązek podjęcia skutecznych kroków zmierzających do ich pełnej realizacji. Doprowadzenie do pełnej zgodności sytuacji faktycznej z obowiązującymi aktami prawnymi jest bowiem jednym z najważniejszych zadań administracji publicznej. W konsekwencji gdy dana jednostka nie podejmie dobrowolnie działań zmierzających do wykonania skierowanego do niej aktu administracyjnego, organ administracyjny poprzez egzekucję administracyjną ma możliwość wykorzystania środków przymusu państwowego zapewniających wykonanie tego aktu. Postępowanie egzekucyjne w administracji zmierza zatem do wykonania, poprzez zastosowanie środków przymusu państwowego, obowiązków normy prawa materialnego zgodnie z jej konkretyzacją zawartą w akcie administracyjnym.

    W postępowaniu egzekucyjnym w administracji istotne znaczenie odgrywają różnorodne środki egzekucyjne. Stanowią one formę przymusu państwowego, za pomocą których organ egzekucyjny doprowadza do realizacji przez określony podmiot obowiązków podlegających realizacji w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji. Ustawodawca dokonał podziału środków egzekucyjnych na środki egzekucji należności pieniężnych i środki egzekucji obowiązków niepieniężnych, przy czym kryterium podziału stanowi tu oczywiście charakter egzekwowanych obowiązków . Omawiana w niniejszej pracy egzekucja z rachunku bankowego jest zaliczana do środków egzekucji z należności pieniężnych.

    Praca składa się czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przybliżono podstawowe zagadnienia dotyczące egzekucji świadczeń pieniężnych: istotę i cel egzekucji administracyjnej, przepisy prawne regulujące egzekucję należności pieniężnych oraz sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych.

    Drugi rozdział pracy poświęcony został charakterystyce podmiotów postępowania egzekucyjnego w administracji. W rozdziale tym wyróżniono takie podmioty, jak: zobowiązany, wierzyciel, organ egzekucyjny.

    W trzecim rozdziale pracy omówiono przedmiot egzekucji z rachunku bankowego. W poszczególnych punktach przybliżono takie zagadnienia, jak: pojęcie i funkcja rachunku bankowego, rodzaje rachunków bankowych, prawo i obowiązek posiadania rachunku bankowego.

    Czwarty, jednocześnie ostatni rozdział pracy, poświęcony jest przebiegowi postępowania egzekucyjnego z rachunku bankowego. W rozdziale tym omówiono kwestie dotyczące: wszczęcia i przebiegu postępowania egzekucyjnego, zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, trybu egzekucji z dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego oraz zbiegu egzekucji.

    Podstawę źródłową pracy stanowią monografie omawiające problematykę postępowania egzekucyjnego w administracji, komentarze do ustawy egzekucyjnej, a także artykuły opublikowane w periodykach prawniczych. Przy pisaniu pracy posługiwano się także zbiorami orzeczeń sądów administracyjnych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.