licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 318

INFORMACJA

Temat pracy:
Fundusze poręczeniowe


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 77
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 318
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Małe i średnie przedsiębiorstwa są bardzo ważnym elementem struktury społeczno-gospodarczej każdego państwa. Zwiększają one efektywność funkcjonowania gospodarki narodowej poprzez swoje zdolności przystosowawcze, kreowanie innowacyjności i umacnianie konkurencyjności. Dążeniem każdego przedsiębiorcy jest czynienie ze swojej firmy podmiotu konkurencyjnego, innowacyjnego i dobrze prosperującego w długim horyzoncie czasowym. Doświadczenia światowe, zarówno krajów wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się, w pełni potwierdzają, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) są dźwignią rozwoju gospodarczego .

    Wśród podstawowych czynników hamujących rozwój MSP - i to zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i gospodarkach rozwijających się - praktycy i teoretycy zajmujący się problematyką finansowania małych i średnich przedsiębiorstw wymieniają utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, w tym głównie do pieniądza kredytowego. Konieczność wykorzystania potencjału tkwiącego w małych i średnich przedsiębiorstwach skłania organy rządowe i różne instytucje do aktywności ukierunkowanej na przełamywanie barier rozwojowych MSP. Firmy rozpoczynające działalność gospodarczą oraz mikro i małe przedsiębiorstwa nie posiadają z reguły dostępu do pieniądza kredytowego, borykają się z odmową kredytowania, bądź też z mało akceptowalnymi warunkami wykorzystania kredytowej formy finansowania swoich potrzeb kapitałowych. Średnie przedsiębiorstwa spotykają się z barierą niesatysfakcjonujących warunków kredytowania, a czasami z odmową finansowania .

    Rosnące zapotrzebowanie na zwiększenie efektywności przepływu siły nabywczej doprowadziło do wykształcenia się w ostatnich kilkudziesięciu latach nowych technik finansowania podmiotów gospodarczych w wielu państwach na świecie. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych instrumentów wspierania rozwoju małych i średnich podmiotów gospodarczych, są poręczenia oraz gwarancje kredytowe zabezpieczające zobowiązania kredytowo-pożyczkowe przedsiębiorstw. Tego typu zabezpieczenia kredytu lub pożyczki oferowane są przez wyspecjalizowane instytucje finansowe, zwane funduszami poręczeniowymi. Fundusze poręczeniowe są jednym z najważniejszych instrumentów finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na świecie i w Polsce .

    Celem pracy jest prezentacja i analiza funkcjonowania funduszy poręczeniowych w Polsce, w tym ocena dotychczasowych efektów działania tych funduszy. Zamierzeniem wspierającym osiągnięcie tak zdefiniowanego celu jest m.in.: ukazanie praktycznych doświadczeń i rozwiązań działalności funduszy poręczeniowych wraz z oceną ich oddziaływania na funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, jak również charakterystyka na tym tle polskiego modelu systemu funduszy poręczeniowych dla MSP.

    Na całym świecie istnieje problem finansowania małych i niekiedy również średnich przedsiębiorstw z uwagi na lukę zabezpieczeniową, brak historii kredytowej, ryzyko związane z finansowaniem, głównie startujących w świat biznesu mikro i małych przedsiębiorców, w szczególności firm innowacyjnych. Doświadczenia polskie nie są odosobnione. Wykorzystanie potencjału tkwiącego w małych i średnich przedsiębiorstwach wymusza na funduszach poręczeniowych działania eliminujące bariery w dostępie małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego.

    Warto w tym miejscu zasygnalizować, iż problem roli funduszy poręczeniowych w finansowaniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw nie jest podjęty w dostatecznym stopniu, zarówno przez nauki ekonomiczne jako zagadnienie badawcze, ani też przez praktyków instytucji finansowych. Zagadnienia roli funduszy poręczeniowych w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspomaganiu finansowym rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw są relatywnie mało obecne w polskiej literaturze przedmiotu.

    Praca podzielona została na trzy rozdziały. Pierwszy rozdział pracy dotyczy ogólnej charakterystyki usług poręczeniowych w Polsce. W rozdziale tym omówiono takie zagadnienia, jak: poręczenie w świetle Kodeksu cywilnego, forma i treść umowy poręczenia, szczególne formy umowy poręczenia, zasady odpowiedzialności poręczyciela, roszczenie zwrotne poręczyciela, a także przedawnienie i wygaśnięcie roszczeń poręczeniowych.

    W rozdziale drugim zawarte zostały rozważania na temat polskiego rynku usług doręczeniowych. W poszczególnych punktach przeanalizowano takie zagadnienia, jak: historia powstania funduszy doręczeniowych, zasady stosowane przy udzielaniu poręczeń, perspektywy i warunki rozwoju funduszy poręczeniowych w Polsce.

    Rozdział trzeci obejmuje charakterystykę oferentów i beneficjentów usług poręczeniowych na rynku polskim. W rozdziale tym omówiono fundusze poręczeniowe przy Banku Gospodarstwa Krajowego, a także fundusze poręczeń kredytowych. Z kolei w części poświęconej beneficjentom usług doręczeniowych skupiono się na charakterystyce małych i średnich przedsiębiorców.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.