licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 321

INFORMACJA

Temat pracy:
Międzynarodowe prawo humanitarne na morzu


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 96
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 321
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

    Międzynarodowe prawo humanitarne stanowi gałąź prawa międzynarodowego. Prawo to normuje stosunki między członkami wspólnoty międzynarodowej, tj. między państwami. Prawo międzynarodowe jest ponadpaństwowe, a jego podstawowe zasady wiążą wszystkie państwa. Jego celem jest utrzymanie pokoju, ochrona istoty ludzkiej w sprawiedliwym porządku prawnym oraz wspieranie postępu społecznego w warunkach wolności.

    Międzynarodowe prawo humanitarne jest odrębną gałęzią prawa, regulującą sytuację konfliktu zbrojnego, a więc wojnę. Międzynarodowe prawo humanitarne dąży do łagodzenia skutków wojny: po pierwsze poprzez ograniczanie katalogu środków i metod prowadzenia działań zbrojnych, a po drugie przez zobowiązanie walczących do oszczędzania osób, które nie biorą udziału albo już nie biorą udziału we wrogich działaniach.

    Wojnę cechują wybuchy prymitywnej, dzikiej przemocy. Gdy państwa nie mogą albo nie chcą rozwiązania swych sporów lub różnic środkami pokojowej dyskusji, wówczas zaczyna przemawiać broń. Wojna nieuchronnie prowadzi do niezmierzonych cierpień ludzi i do poważnych szkód materialnych. Wojna jest sama w sobie nieszczęściem, jak to wywiódł Trybunał Norymberski w swym wyroku w sprawie głównych przestępców wojennych z okresu II wojny światowej. Nikt obecnie nie mógłby usprawiedliwiać wojny jako takiej.

    Pomimo tego państwa nadal wszczynają wojny, a grupy ludzkie chwytają za broń, gdy straciły nadzieję na sprawiedliwe potraktowanie ich przez rządy. Nikt też nie mógłby potępić wojny wszczętej, dla przykładu, przez małe państwo broniące się przed napaścią na jego niepodległość albo podjętej przez naród występujący przeciwko reżimowi tyranii.

    Nasuwają się zatem pytania, czy prawo może pomóc państwom w rozstrzyganiu ich konfliktów (które są nieuniknione w każdym systemie utworzonym przez człowieka) w sposób pokojowy, tj. bez strat w życiu ludzkim i szkód materialnych? Inaczej mówiąc, czy prawo może pomóc w zapobieganiu wojnie? Czy w przypadkach, gdy nie uda się zapobiec wojnie, do prawa należy zajęcie się wojną i jej konsekwencjami? Czy prawo ma jakąkolwiek wartość na polu walki lub w celach więziennych? Czy też miał rację Cyceron, gdy sceptycznie powiedział: „Wśród szczęku broni prawa milczą”?

    Powyższe pytania nie mogą być rozstrzygnięte w niniejszej pracy, dotyczą bowiem zagadnień zbyt obszernych. Celem pracy jest natomiast omówienie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych na morzu. Przy tworzeniu pracy została zastosowana metoda opisowo-porównawcza.

    Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono pojęcie i ogólną charakterystykę międzynarodowego prawa humanitarnego oraz konfliktów zbrojnych. Szczegółowo omówiono w nim zagadnienia dotyczące: genezy i rozwoju historycznego prawa wojennego i prawa humanitarnego, kształtowania się międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, definicji wojny, celów i sposobów jej prowadzenia, jak również organizacji humanitarnych i ich działalności. Rozdział drugi prezentuje kwestie związane z podstawowymi regulacjami dotyczącymi międzynarodowego prawa humanitarnego w konfliktach zbrojnych na morzu. Scharakteryzowano tu zapobieganie konfliktom i prawo przeciwwojenne, prawne ograniczenia walk zbrojnych na morzu, pojęcie ochrony ofiar wojny w konfliktach zbrojnych w obowiązujących aktach prawnych, a także sytuację prawną okrętów wojennych i statków handlowych podczas konfliktów zbrojnych na morzu. Rozdział trzeci zawiera analizę obowiązków i praw państw z zakresie przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego. Szczegółowo zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za przestępstwa wojenne, procesów zbrodniarzy wojennych przed Trybunałami Wojskowymi oraz współczesnych konfliktów na morzu.

    Podstawę źródłową pracy stanowią monografie omawiające problematykę dotyczącą międzynarodowego prawa humanitarnego, a także prawa konfliktów zbrojnych na morzu. Przy pisaniu pracy posługiwano się także podręcznikami do prawa międzynarodowego publicznego, jak również artykułami opublikowanymi w periodykach prawniczych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.