Obywatelstwo Unii Europejskiej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 56
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 169 zł

Opis pracy

Celem pracy jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z obywatelstwem Unii Europejskiej.

Wyróżnianie kilku kategorii w ramach przynależności państwowej było regułą w okresie kolonialnym. Współcześnie nie występuje ono zbyt często, a większość państw uznaje tylko jedną kategorię stosunku łączącego jednostkę z państwem. Dla określenia związku jednostki z państwem używa się w prawie międzynarodowym, w prawie wewnętrznym oraz w nauce prawa poszczególnych państw dwóch różnych terminów: „obywatelstwo” oraz „przynależność państwowa”. Ogólnie rzecz biorąc, rozróżnienie między oboma pojęciami traci w praktyce na znaczeniu i można zauważyć, że mimo odmiennych nazw stosowanych w poszczególnych systemach prawnych, chodzi o to samo - tzn. określenie związku jednostki z państwem . Pojęcia „obywatelstwa” i „przynależności państwowej” można by więc traktować jak synonimy. Dlatego też w dalszych rozważaniach będzie używane tylko określenia „obywatelstwo”.

Obywatelstwo stanowi jedną z najistotniejszych kategorii określających pozycję człowieka w państwie. W niektórych okresach dziejów idea obywatelstwa istniała jedynie w sferze koncepcji doktrynalnych, w innych - członkostwo w państwie (lub mieście) oraz status obywatelski definiowane były na płaszczyźnie prawa stanowionego. Istota obywatelstwa ulegała redefinicji w perspektywie historycznej w zależności od specyficznych warunków natury społeczno-politycznej i ekonomicznej. W poszczególnych epokach termin „obywatel” odnosił się przy tym do węższej lub szerszej części członków społeczeństw państwowych. Inne były również kryteria przynależności jednostek do ciała obywatelskiego. Na przestrzeni wieków w Europie powstało wiele wzorców obywatelstwa. Jego pierwowzory stworzono w starożytnych Atenach i Rzymie. Wszystkie następne modele obywatelstwa recypowały część norm charakterystycznych dla wzorców pierwotnych, zarazem jednak eliminowały zwykle pewne ich elementy, przy jednoczesnym kreowaniu i dodawaniu nowych. W ten sposób kształtowane były wzorce pochodne. Wszystkie one przyczyniły się po części do wykształcenia współczesnej instytucji obywatelstwa .

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiona została ogólna charakterystyka pojęcia obywatelstwa. Szczegółowo omówiono w nim zagadnienia dotyczące definicji obywatelstwa oraz rozwój obywatelstwa w aspekcie historycznym. Rozdział drugi prezentuje kwestie związane z powstaniem i rozwojem koncepcji wspólnego obywatelstwa Unii Europejskiej. W rozdziale trzecim dokładnie przybliżono poszczególne uprawnienia wynikające z obywatelstwa Unii Europejskiej, a mianowicie: prawo do swobodnego poruszania się i przebywania na terytorium państwa członkowskiego; czynne i bierne prawo wyborcze; prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej; prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej; prawo formułowania listów (quasi-skarg) do instytucji Unii Europejskiej; prawo do dobrej administracji; prawo dostępu do dokumentów wybranych instytucji Unii Europejskiej; prawo składania petycja do Parlamentu Europejskiego oraz pozostałe uprawnienia. W czwartym, ostatnim rozdziale pracy, zawarte zostały rozważania na temat ochrony praw obywateli Unii Europejskiej przed sądami wspólnotowymi.

Podstawę źródłową pracy stanowią monografie omawiające problematykę związaną z obywatelstwem, w tym przede wszystkim z obywatelstwem Unii Europejskiej, podręczniki do prawa konstytucyjnego, podręczniki do prawa wspólnotowego, a także artykuły opublikowane w periodykach prawniczych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 169 zł.