licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 329

INFORMACJA

Temat pracy:
Ochrona pracy kobiet w ciąży


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 51
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 329
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

    Celem pracy jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych ze szczególną prawną ochroną kobiet w związku z macierzyństwem.

    Prawo pracy poza powszechną ochroną przed wypowiedzeniem przewiduje także inne środki dodatkowo chroniące trwałość stosunku pracy. Instytucje te mają zastosowanie wobec pracowników znajdujących się w określonej przez przepisy sytuacji rodzinnej lub osobistej bądź też pełniących określone funkcje społeczne. Tworzą one system szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem. Ochrona ta – poza wyjątkowymi przypadkami - nie jest uzależniona od rodzaju umowy o pracę. Orzecznictwo sądowe obejmuje nią także pracowników zatrudnionych na podstawie powołania, wobec których nie mają zastosowania przepisy o powszechnej ochronie przed wypowiedzeniem stosunku pracy. Od ochrony powszechnej odróżnia ją także i to, że zasadniczo nie przysługuje bezterminowo, ale przez pewien ustalony w przepisach okres. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem tylko w niewielkim zakresie wynika z przepisów kodeksu pracy; przewidują ją głównie akty pozakodeksowe, różniące się znacznie sposobem unormowania tej ochrony, posługujące się różną terminologią, co powoduje, iż w wielu wypadkach stan prawny pod tym względem nie jest do końca czytelny .

    W naszym prawie stosowane są dwa podstawowe środki szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem - zakaz wypowiadania oraz zgoda określonego organu na wypowiedzenie pracownikowi stosunku pracy. W zależności od intensywności ochrony szczególnej można wyróżnić następujące jej stopnie :

   1) ochronę pierwszego stopnia - najsłabszą, polegająca na obowiązku uzyskania zgody na wypowiedzenie stosunku pracy;

   2) ochronę drugiego stopnia, polegającą na obowiązku uzyskania zgody na wypowiedzenie i rozwiązanie stosunku pracy na skutek wypowiedzenia złożonego zanim zaistniały okoliczności uzasadniające objecie pracownika szczególną ochroną przed wypowiedzeniem;

   3) ochronę trzeciego stopnia, polegającą na ustanowieniu zakazu wypowiadania umów o pracę pracownikom znajdującym się w szczególnej sytuacji osobistej lub rodzinnej;

   4) ochronę czwartego stopnia - najsilniejszą, polegającą na zakazie wypowiedzenia umowy o pracę oraz rozwiązania na skutek wypowiedzenia złożonego zanim pracownik znalazł się w sytuacji, z uwagi na którą został ustanowiony zakaz.

   

    Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólne zagadnienia ochrony pracy kobiet, w tym przede wszystkim kwestię ochrony pracy kobiet w prawie Unii Europejskiej.

    Drugi rozdział pracy poświęcony jest omówieniu urlopu macierzyńskiego. W rozdziale tym przedstawiono zagadnienia związane z pojęciem i funkcją urlopu macierzyńskiego, wymiarem i rozkładem urlopu macierzyńskiego, ochroną trwałości stosunku pracy w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz zasiłkiem macierzyńskim.

    W trzecim rozdziale pracy poruszone zostały kwestie dotyczące szczególnej ochrony zdrowia pracownicy w okresie ciąży lub karmienia. Opisano tu takie zagadnienia, jak: zakaz zatrudniania przy pracach wzbronionych kobietom w ciąży, obowiązek przeniesienia kobiety w ciąży do innej pracy, zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych oraz zakaz delegowania kobiet poza stałe miejsce pracy.

    Czwarty rozdział pracy poświęcony jest urlopowi wychowawczemu. Rozdział ten zawiera dwa bloki tematyczne - wykorzystanie prawa do urlopu wychowawczego oraz szczególną ochronę stosunku pracy w okresie urlopu wychowawczego.

    Podczas pisania pracy korzystano z różnorodnych źródeł: aktów normatywnych, komentarzy do kodeksu pracy, podręczników omawiających zagadnienia z zakresu prawa pracy, monografii dotyczących problematyki ochrony pracy kobiet, a także z orzecznictwa Sądu Najwyższego.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.