licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 33

INFORMACJA

Temat pracy:
Zasady działania banku spółdzielczego


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 74
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 33
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    W państwach charakteryzujących się gospodarką rynkową system bankowy formował się przez wiele stuleci, a regulacje prawne je kształtujące wypracowano metodą prób i błędów.

    Spółdzielczy sektor bankowy składający się z banków spółdzielczych oraz banków je zrzeszających działających w formie spółek akcyjnych, stanowi jeden z członów systemu bankowego. Spółdzielczość bankowa w Polsce ma długie i bogate tradycje m.in. w zakresie finansowania wsi i rolnictwa, organizowania i uaktywniania środowiska wiejskiego oraz tworzenia więzi samopomocowych. W warunkach gospodarki rynkowej dotychczasowe atuty spółdzielczości bankowej w postaci gęstości, rozległości sieci nie uzupełnione właściwą organizacją zapewniającą siłę finansową i uznanie na rynkach regionalnych i krajowym, są niewystarczające do jej przetrwania. Pojawienie się w ostatnich latach nowych rodzajów usług bankowych, a także wzrost konkurencji ze strony innych banków sprawiły, że banki sektora spółdzielczego znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji. Warunkiem ich przetrwania i dalszego rozwoju jest dopasowanie się do nowej praktyki ekonomicznej i wymogów gospodarki rynkowej.

    Sprawna sieć efektywnych i bezpiecznych banków spółdzielczych stanowi jeden z podstawowych elementów prawidłowo funkcjonującego systemu bankowego oraz warunkiem racjonalnego finansowania wsi i rolnictwa. Silne banki spółdzielcze to klucz do przekształceń w sektorze rolnym, bez których nie może być mowy o reformie polskiego rolnictwa. W nowym systemie gospodarczym funkcjonowanie banków spółdzielczych czyli działalność na rzecz ich członków, w rozumieniu zasad spółdzielczych, pozostała jedynie formalnym zapisem.

    Ze względu na trudną sytuację finansową banki spółdzielcze koncentrowały się na ratowaniu realnej wartości udziałów lub powiększaniu funduszów własnych, co w wielu przypadkach było niezbędne, aby utrzymać ich istnienie. Porzucono zasadę działania na rzecz słabszych ekonomicznie członków spółdzielni, a jej miejsce zajęła zasada pomnażania zysków i zwiększania konkurencyjności.

    Celem pracy jest ukazanie kierunków działalności banku spółdzielczego oraz form obsługi klientów w środowisku lokalnym. Na tej podstawie będzie można pokusić się o próbę oceny działalności i wyniku finansowego banku.

    Niniejsza praca składa się z czterech części. Część pierwsza poświęcona jest omówieniu genezy oraz rozwoju spółdzielczości bankowej w Polsce. Przedstawiona została tu historia spółdzielczości bankowej w Polsce w latach 1861-1989 oraz rozwój banków spółdzielczych w warunkach zmieniającej się gospodarki w Polsce w latach 90-tych.

    W drugiej części zawarta została ogólna charakterystyka Banku Spółdzielczego w jednym z polskich miast. W rozdziale tym przedstawiono genezę banku oraz jego strukturę organizacyjną.

    Część trzecia ukazuje szczegółową charakterystykę działalności Banku Spółdzielczego w jednym z polskich miast. Omówione zostały tu zagadnienia dotyczące działalności kredytowej banku oraz form działalności oszczędnościowo-depozytowej.

    Ostatnia część zawiera ocenę działalności oraz wyniku finansowego banku. W rozdziale tym przedstawione zostały nie tylko wyniki finansowe centrali banku w jednym z polskich miast, lecz także jego czterech oddziałów.

    Zakończenie jest podsumowaniem rozważań na temat ekonomiczno- finansowych warunków dalszego rozwoju banku spółdzielczego jako ogniwa spółdzielczego sektora bankowego.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.