Osoba fizyczna jako strona w postępowaniu cywilnym

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 52
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

W życiu człowieka zdarzają się sytuację, gdy jest on zmuszony zostać stroną toczącego się postępowania przed sądami lub organami administracyjnymi. W niniejszej pracy omówiona zostanie sytuacja prawna osób fizycznych w dwóch rodzajach postępowania - w postępowaniu cywilnym oraz w postępowaniu administracyjnym.

Postępowanie cywilne to prawnie zorganizowane działanie ludzkie służące załatwianiu spraw cywilnych. Przez załatwianie spraw cywilnych należy rozumieć rozpoznawanie tych spraw, przymusowe wykonywanie orzeczeń sądowych oraz innych aktów w tych sprawach, a także dokonywanie innych czynności w tychże sprawach .

Z kolei postępowanie administracyjne jest dziedziną prawa regulującą tryb działania organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo, konkretnych podmiotów .

Rozstrzyganie przez organy administracji publicznej o prawach i obowiązkach innych konkretnych podmiotów odbywa się w formie aktu administracyjnego. Akt administracyjny to oparte na przepisach prawa administracyjnego władcze jednostronne oświadczenie woli organu administracji publicznej, określające sytuację prawną konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie .

W tej sytuacji można też określić postępowanie administracyjne jako dział prawa regulujący tryb wydawania aktów administracyjnych oraz uprawnienia, jakie przysługują adresatom aktów administracyjnych w trakcie ich wydawania.

O ile procedura cywilna (a także karna) obejmuje całość działalności sądów, o tyle procedura administracyjna dotyczy tylko wycinka działalności organów administracji, tam gdzie dochodzi do wydania lub wykonania aktu administracyjnego.

Najogólniej rzecz biorąc, procedura administracyjna służy dwóm zasadniczym celom: 1) stworzeniu zasad działania organów administracji dla realizacji norm materialnego prawa administracyjnego, 2) zabezpieczeniu obywatela przed samowolą organów administracji. Służąc tym dwóm, na pozór rozbieżnym celom, przepisy postępowania administracyjnego dążą do ochrony zarówno interesów indywidualnych, jak i interesu publicznego .

Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy charakterystyki stosunku cywilnoprawnego oraz administracyjnoprawnego. W rozdziale drugim poruszone zostały kwestie dotyczące zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych. Rozdział trzeci przybliża zagadnienie braku zdolności i ograniczonej zdolności do czynności prawnej. W czwartym rozdziale zawarte zostały rozważania na temat reprezentacji osoby fizycznej w postępowaniu cywilnym i administracyjnym przez przedstawiciela lub pełnomocnika.

Podstawę źródłową pracy stanowią, podręczniki do prawa cywilnego i prawa administracyjnego, podręczniki do postępowania cywilnego i postępowania administracyjnego, komentarze do kodeksu postępowania cywilnego, artykuły z periodyków prawniczych. Przy pisaniu pracy posługiwano się także zbiorami orzeczeń Sądu Najwyższego.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.

Podobne prace

Dwuinstancyjność w postępowaniu administracyjnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71

Zawieszenie postępowania administracyjnego
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 45

Zasada informowania stron w postępowaniu administracyjnym
Rodzaj pracy: Dyplomowa | Stron: 30