licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 334

INFORMACJA

Temat pracy:
Osoba fizyczna jako strona w postępowaniu cywilnym


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 52
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 334
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

    W życiu człowieka zdarzają się sytuację, gdy jest on zmuszony zostać stroną toczącego się postępowania przed sądami lub organami administracyjnymi. W niniejszej pracy omówiona zostanie sytuacja prawna osób fizycznych w dwóch rodzajach postępowania - w postępowaniu cywilnym oraz w postępowaniu administracyjnym.

    Postępowanie cywilne to prawnie zorganizowane działanie ludzkie służące załatwianiu spraw cywilnych. Przez załatwianie spraw cywilnych należy rozumieć rozpoznawanie tych spraw, przymusowe wykonywanie orzeczeń sądowych oraz innych aktów w tych sprawach, a także dokonywanie innych czynności w tychże sprawach .

    Z kolei postępowanie administracyjne jest dziedziną prawa regulującą tryb działania organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo, konkretnych podmiotów .

    Rozstrzyganie przez organy administracji publicznej o prawach i obowiązkach innych konkretnych podmiotów odbywa się w formie aktu administracyjnego. Akt administracyjny to oparte na przepisach prawa administracyjnego władcze jednostronne oświadczenie woli organu administracji publicznej, określające sytuację prawną konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie .

    W tej sytuacji można też określić postępowanie administracyjne jako dział prawa regulujący tryb wydawania aktów administracyjnych oraz uprawnienia, jakie przysługują adresatom aktów administracyjnych w trakcie ich wydawania.

    O ile procedura cywilna (a także karna) obejmuje całość działalności sądów, o tyle procedura administracyjna dotyczy tylko wycinka działalności organów administracji, tam gdzie dochodzi do wydania lub wykonania aktu administracyjnego.

    Najogólniej rzecz biorąc, procedura administracyjna służy dwóm zasadniczym celom: 1) stworzeniu zasad działania organów administracji dla realizacji norm materialnego prawa administracyjnego, 2) zabezpieczeniu obywatela przed samowolą organów administracji. Służąc tym dwóm, na pozór rozbieżnym celom, przepisy postępowania administracyjnego dążą do ochrony zarówno interesów indywidualnych, jak i interesu publicznego .

    Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy charakterystyki stosunku cywilnoprawnego oraz administracyjnoprawnego. W rozdziale drugim poruszone zostały kwestie dotyczące zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych. Rozdział trzeci przybliża zagadnienie braku zdolności i ograniczonej zdolności do czynności prawnej. W czwartym rozdziale zawarte zostały rozważania na temat reprezentacji osoby fizycznej w postępowaniu cywilnym i administracyjnym przez przedstawiciela lub pełnomocnika.

    Podstawę źródłową pracy stanowią, podręczniki do prawa cywilnego i prawa administracyjnego, podręczniki do postępowania cywilnego i postępowania administracyjnego, komentarze do kodeksu postępowania cywilnego, artykuły z periodyków prawniczych. Przy pisaniu pracy posługiwano się także zbiorami orzeczeń Sądu Najwyższego.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.